Översikt över lagen om elektroniska signaturer och dess laglighet i Sverige

Sweden

Sverige har juridiskt erkänt digitala signaturer sedan 2000, då Europeiska unionen antog lagen om kvalificerade elektroniska signaturer.

När eIDAS-förordningen antogs i juli 2016 standardiserades dessa regler i alla EU:s medlemsländer.

Detta innebär att elektroniska signaturer är lagliga att använda i affärssammanhang, även om det kan finnas vissa undantag beroende på transaktionstyp. Och e-signaturer godtas även inom domstolsväsendet.

Obs: Vår inbyggda programvara för e-signaturer är juridiskt bindande samt godkänd enligt ESIGN och UETA.

En sammanfattning av Sveriges juridiska modell

Sverige använder ett civilrättssystem

Ett civilrättssystem är ett rättssystem som har sitt ursprung i Europa och verkar inom ramen för romersk rätt. Systemet bygger på en skriven konstitution som grundas på vissa grundläggande principer.

Här är en översikt över hur civilrättssystem fungerar:

 • Det finns en skriven författning som bevarar medborgarnas rättigheter.
 • Skriftliga stadgar och lagtextsamlingar uppdateras kontinuerligt för att upprätta juridiska processer.
 • Det läggs inte mycket tonvikt på juridiska prejudikat, till skillnad från det anglosaxiska rättssystemet (“common law”).
 • I vissa system kan jurister påverka domstolar.
 • Vanligast förekommande i Europa, Central- och Sydamerika, Afrika och många länder i Asien.

Förordningar som berör företag

Riksdagen ansvarar för att stifta nya lagar i Sverige, och regeringen kan utfärda förordningar.

Här är en lista över förordningar som kan påverka hur företag och tjänsteleverantörer verkar i Sverige:

 • Avtalslagen (1915)
 • Köplagen (1990)
 • Konsumentköplagen (1990)
 • E-handelslagen (2002)
 • Lagen om elektronisk kommunikation (2003)
 • Produktsäkerhetslagen (2004)
 • Prisinformationslagen (2004)
 • Distans- och hemförsäljningslagen (2005)
 • Marknadsföringslagen (2008)
 • Konsumentkreditlagen (2010)
 • Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (2016)
 • Kompletterande GDPR-bestämmelser som Sverige lade till 2018

E-Signaturlagar i Sverige

Enligt svensk lagstiftning äger ett avtal laga kraft om två juridiskt behöriga parter träffar en muntlig, skriftlig eller elektronisk överenskommelse. De kommer dock att behöva bevisa att avtalet är giltigt i domstol.

Enligt 35 kap 1 § i Rättegångsbalken [Engelsk] kan elektroniska handlingar användas för att styrka ett avtals äkthet.
Obs: För ökad säkerhet skickar vi ett elektroniskt certifikat till dig för varje signerat dokument.

eIDAS-förordningen

eIDAS-förordningen trädde i kraft i juli 2016 och fastställde en rättslig ram för elektroniska signaturer i hela EU.

Den definierar tre olika typer av elektroniska signaturer:

 • Enkla elektroniska signaturer (Simple/Standard Electronic Signatures – SES).
 • Avancerade elektroniska signaturer (Advanced Electronic Signatures – AES).
 • Kvalificerade elektroniska signaturer (Qualified Electronic Signatures – QES).

I lagstadgade modeller med flera nivåer som den i Sverige ges kvalificerade elektroniska signaturer särskild juridisk status och krävs vid vissa typer av transaktioner. Det beror på att en kvalificerad elektronisk signatur antas vara mer autentisk än andra typer av e-signaturer.

Andra typer av e-signaturer kan dock användas i juridiska sammanhang om personen som använder dem kan bevisa att signaturen är giltig.

När räcker det med en enkel elektronisk signatur (SES)?

I följande situationer är en enkel elektronisk signatur tillräcklig och en kvalificerad elektronisk signatur behövs inte:

 • HR-dokument – Inkluderar anställningskontrakt, sekretessavtal, dokument gällande anställningsförmåner och onboarding-material för nyanställda, men exkluderar uppsägningsbesked.
 • Konsumentavtal – En enkel elektronisk signatur kan användas för konsumentavtal som kreditkortskonton, nya avbetalningskonton, försäljningsvillkor, serviceavtal, orderbekräftelser och mjukvarulicenser.
 • Hyresavtal – Inkluderar hyresavtal för bostäder och kommersiella fastigheter.
 • Licens för immateriell egendom – Inkluderar patent, varumärken, upphovsrätter och andra immateriella överföringar.

Finns det några tillfällen när e-signaturer inte är lämpliga?

Ja, e-signaturer är inte lämpliga i situationer där annat uttryckligen krävs.

Här är några situationer där en handskriven signatur kan krävas:

 • Dokument som måste attesteras.
 • Signering av aktiebrev.
 • Signering av utfärdandecertifikat.
 • Skriftliga uppsägningsbesked.
 • Dokument som överför rättigheterna till en tillgång eller egendom.
 • Vissa företagsdokument eller certifikat.

Obs: Gör dina dokument säkrare genom att skapa skyddade PDF-filer och åtkomstkoder

Kan PandaDocs programvara användas i Sverige?

Ja, vår programvara för e-signaturer följer lagstiftningen för e-signaturer i över 42 länder, inklusive Sverige, Storbritannien [Engelsk], Tyskland [Engelsk] , Frankrike [Engelsk], Belgien, Spanien och Nederländerna [Engelsk].

Du kan använda vår programvara för att genomföra affärstransaktioner och dessa elektroniska dokument godtas i domstol. Vår programvara för e-signature gör det enklare för dig att skapa nya elektroniska formulär och kontrakt.

PandaDoc-biblioteket med kontraktsmallar gör att du kan skapa nya dokument på kortare tid. Och när du är klar kan du använda vår programvara dig rita, skriva in eller ladda upp din signatur till nya avtal.