1. Szablony
 2. Zakres prac

Zakres prac

Użyto 4,877 razy

Wykorzystaj ten szablon dokumentu określającego zakres pracy (SOW), aby zidentyfikować i określić działania, wyniki pracy oraz grafik dla danego stanowiska. Dostosuj go do swoich potrzeb.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

Zakres prac

Przygotowano dla firmy [Klient.Company]

Ten szablon ma służyć jako podręcznik. Język nie jest dostosowany do lokalizacji. Szablon może zawierać treści w języku angielskim (amerykańskim) lub odwołania do nich i nie ma charakteru prawnie wiążącego.

Autor: [Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName] - [Nadawca.Company]

Specyfikacja zakresu prac nr

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ZAKRESU PRAC zostaje podpisana przez firmy [Klient.Company] i [Nadawca.Company] („Usługodawca”) zgodnie z umową ramową między stronami z dnia 12 maja.

Opis usług lub efektów pracy

Usługodawca zapewni zasoby niezbędne do przeprowadzenia projektu. Okres realizacji przedstawiono poniżej w sekcji Okres obowiązywania / harmonogram.

Okres obowiązywania / harmonogram

Jeden zasób wykona prace w następujący sposób:

Rola funkcjonalnaPrzewidywana data rozpoczęciaPrzewidywany okres realizacji

[Klient.FirstName][Klient.LastName] może przedłużyć okres realizacji po przesłaniu pisemnego powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W razie złożenia wniosku o przedłużenie okresu realizacji Usługodawca może być zmuszony do zastąpienia członków zespołu innymi osobami o podobnych kwalifikacjach, jeśli wyznaczony zespół jest niedostępny. W takim przypadku [Klient.FirstName][Klient.LastName] może przeprowadzić z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną przed jego oddelegowaniem.

Efekty pracy

Dostępny będzie projektant świadczący usługi projektowe, takie jak:

 • opracowywanie planów projektowych, które będą podstawą dla wszystkich treści i podejścia do projektu;
 • dostarczanie kierownikowi projektu klienta ([Klient.FirstName][Klient.LastName]) rozwiązań projektowych pomagających w przygotowywaniu efektywnych procesów i harmonogramów prac;
 • współpraca z właścicielami firm i ekspertami merytorycznymi nad opracowaniem treści programów szkoleń;
 • opracowywanie prototypów i szablonów projektów, które mogą być wdrażane przez innych projektantów;
 • ocena materiałów opracowanych przez innych projektantów w celu zapewnienia spójnych standardów i metod;
 • uczestniczenie w spotkaniach poświęconych planowaniu i ocenie projektów;
 • opracowywanie strategii i szablonów projektowych wielokrotnego użytku, które można zastosować do programów w całej organizacji;
 • dostarczanie informacji na potrzeby śledzenia i oceny po szkoleniu.

Założenia

 • Główna osoba do kontaktu wyznaczona przez klienta ([Klient.FirstName][Klient.LastName]) będzie współpracować z kierownikiem projektu Usługodawcy nad identyfikacją priorytetów, przydzielaniem zadań i opracowywaniem kosztorysów w celu zapewnienia odpowiedniego stosowania czasu pracy.
 • Usługodawca będzie wystawiał faktury za faktyczny czas pracy wykonanej w miesiącu.
 • Na potrzeby poszczególnych projektów będą oddzielnie kontraktowani dodatkowi pracownicy.
 • Wszystkie materiały opracowane w ramach tej specyfikacji zakresu prac stanowią własność klienta ([Klient.FirstName][Klient.LastName]).
 • Ewentualne koszty podróży poniesie [Klient.FirstName][Klient.LastName] jako koszty własne. Inne koszty bezpośrednie będą fakturowane jako suma kosztów własnych i kosztów administracyjnych.
 • Usługodawca będzie dostępny do pracy przez minimum 40 godzin w tygodniu.

Zestawienie cen i płatności

Łączna kwota maksymalna na rozliczenie czasu i materiałów wynosi 10 000 PLN plus wcześniej zatwierdzone koszty podróży i inne koszty bezpośrednie. W poniższej tabeli przedstawiono kategorie pracowników, stawki i szacunki wykorzystywane do obliczenia kosztów czasu i materiałów w przypadku podejmowanych działań.

NazwaCenaIlośćSuma częściowa
PLN 0.001PLN 0.00
PLN 0.001PLN 0.00
PLN 0.001PLN 0.00
PLN 0.001PLN 0.00
PLN 0.00
Suma częściowaPLN 0.00
RabatPLN 0.00
PodatekPLN 0.00
RazemPLN 0.00

[Klient.FirstName][Klient.LastName] musi zatwierdzić wszystkie koszty podróży, zakwaterowania i rozrywek na piśmie przed ich naliczeniem i zostaną one doliczone do wyżej wymienionej kwoty maksymalnej. [Klient.FirstName][Klient.LastName] zaksięguje wszystkie koszty podróży i powiązane z nimi wydatki wedle własnego uznania. Stawki i ceny Usługodawcy nie obejmują podatku od sprzedaży, a jeśli taki podatek ma zastosowanie, będzie on zafakturowany jako oddzielna pozycja.

Harmonogram fakturowania

[Klient.FirstName][Klient.LastName] co miesiąc otrzyma od Usługodawcy wystawione na siebie faktury za faktyczny czas pracy.

Ponadto inne koszty bezpośrednie i wcześniej zatwierdzone koszty podróży będą rozliczane na bieżąco. Faktury będą wysyłane na następujący adres:

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

[Klient.StreetAddress]
[Klient.PostalCode]
Do rąk: [ Klient.PokeName]

Uzgodniono i zaakceptowano:

[Nadawca.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Zakres prac

Użyto 4,877 razy

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Użyj szablonu