1. Szablony
  2. Umowa zlecenia

Umowa zlecenia

Użyto 4,938 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

Ten wzór umowy zlecenia zawiera wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym podpiszesz umowę zgodną z polskim Kodeksem Cywilnym. Wypełnij szablon i bądź prawnie chroniony.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

Umowa zlecenia

Zawarta dnia (DD.MM.RRRR) r. w

pomiędzy:

miejscowość

[Zleceniodawcą.FirstName][Zleceniodawcą.LastName] / [Zleceniodawcą.Company] zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

[Zleceniobiorcą.FirstName][Zleceniobiorcą.LastName] / [Zleceniobiorcą.Company] dalej zwanym Zleceniobiorcą.

[Zleceniodawcą.FirstName][Zleceniodawcą.LastName] / [Zleceniodawcą.Company]

[Zleceniodawcą.Pesel].

[Zleceniodawcą.NIP]

[Zleceniodawcą.StreetAddress][Zleceniodawcą.City][Zleceniodawcą.PostalCode][Zleceniodawcą.Country]

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

[Zleceniobiorcą.FirstName][Zleceniobiorcą.LastName] / [Zleceniobiorcą.Company]

[Zleceniobiorcą.Pesel].

[Zleceniobiorcą.NIP]

[Zleceniobiorcą.StreetAddress][Zleceniobiorcą.City][Zleceniobiorcą.PostalCode][Zleceniobiorcą.Country]

[Zleceniobiorcą.Phone]

[Zleceniobiorcą.Email]

dalej zwanym Zleceniobiorcą.

§1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na

§2​

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w okresie od dnia (DD.MM.RRRR) r. do dnia (DD.MM.RRRR) r. / przez okres miesięcy.

miesięcy

§3

Za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto za każdą godzinę wykonania zlecenia.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi

zl

§4

Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności, o których mowa w § 1. Powierzenie ich wykonania osobie trzeciej wymaga zgody Zleceniodawcy.

§5

Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości godzin wykonywanego zlecenia, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania przez Zleceniobiorcę zlecenia.

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o planowanej ilości godzin niezbędnej do wykonania zlecenia.

Najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy ewidencję ilości godzin wykonywanego w danym miesiącu zlecenia.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Signature
MM / DD / YYYY

Signature
MM / DD / YYYY

[Zleceniodawcą.FirstName][Zleceniodawcą.LastName]

[Zleceniobiorcą.FirstName][Zleceniobiorcą.LastName]

Umowa zlecenia

Użyto 4,938 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Użyj szablonu