1. Szablony
  2. Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży

Użyto 4,929 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

Powyższy wzór umowy kupna-sprzedaży to wszystko czego potrzebujesz przy kupnie lub sprzedaży dowolnej rzeczy. Szablon zawiera wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym podpiszesz właściwą umowę.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Szablony
  2. Umowa kupna-sprzedaży

MM / DD / YYYY
miejscowość

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

zawarta w dniu pomiędzy:

MM / DD / YYYY

Panem/ią [Sprzedawcą.FirstName][Sprzedawcą.LastName] zam. [Sprzedawcą.StreetAddress][Sprzedawcą.City][Sprzedawcą.PostalCode][Sprzedawcą.Country] legitymującym/cą się dowodem osobistym

seria i numer dowodu osobistego

zwanym dalej: “Sprzedawcą

a

Panem/ią [Kupujący.FirstName][Kupujący.LastName] zam. ​[Kupujący.StreetAddress][Kupujący.City][Kupujący.PostalCode][Kupujący.Country] legitymującym/cą się dowodem osobistym

seria i numer dowodu osobistego

zwanym dalej: “Kupującym

§1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje

określić rzeczy będące przedmiotem umowy

zwaną/nymi dalej Rzeczą.

Sprzedawca oświadcza, że Rzecz stanowi jego własność i nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

§2​

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Rzecz cenę brutto w wysokości (słownie:)

złotych.

2. Zapłata ceny brutto przez Kupującego nastąpiła gotówką/przelewem w dniu

3. Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi

MM / DD / YYYY
zl
słownie

§3

Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór Rzeczy.

§4

Sprzedawca udzieli Kupującemu wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Rzeczy. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.

§5

Kupujący zbada Rzecz w ciągu dni od daty jej otrzymania i złoży reklamację w przypadku stwierdzenia wad Rzeczy w termini dni od daty jej otrzymania.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd ​

§7

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Signature
MM / DD / YYYY

Signature
MM / DD / YYYY

[Sprzedawcą.FirstName][Sprzedawcą.LastName]

[Kupujący.FirstName][Kupujący.LastName]

Umowa kupna-sprzedaży

Użyto 4,929 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Użyj szablonu