1. Szablony
  2. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego

Użyto 4,894 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

Powyższy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu to wszystko czego potrzebujesz przy kupnie lub sprzedaży pojazdu mechanicznego. Szablon zawiera wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym podpiszesz właściwą umowę.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Szablony
  2. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO

Zawarta w , dnia pomiędzy:

MM / DD / YYYY

Sprzedającym (Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy):

[Sprzedający.FirstName][Sprzedający.LastName] / [Sprzedający.Company]

PESEL:

[Sprzedający.Pesel].

NIP:

[Sprzedający.NIP]

Adres:

[Sprzedający.StreetAddress][Sprzedający.City][Sprzedający.PostalCode][Sprzedający.Country]

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:

Numer telefonu:

[Sprzedający.Phone]

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:

a

Kupującym (Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy):

[Kupujący.FirstName][Kupujący.LastName] / [Kupujący.Company]

PESEL:

[Kupujący.Pesel].

NIP:

[Kupujący.NIP]

Adres:

[Kupujący.StreetAddress][Kupujący.City][Kupujący.PostalCode][Kupujący.Country]

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:

Numer telefonu:

[Kupujący.Phone]

Emal e-mail: (drukowanymi literami)

[Kupujący.Email]

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:

marka/model

rok produkcji

nr VIN (nadwozia)

nr silnika

kolor

nr rejestracyjny

przebieg

marka/model
nr VIN (nadwozia)
nr silnika
nr rejestracyjny
km
kolor
marka/model

§2​

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia

§3

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę:

zł.

Słownie zł:

zl
Słownie zł

§4

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.

§5

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

§6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

§7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Signature
MM / DD / YYYY

Signature
MM / DD / YYYY

[Sprzedający.FirstName][Sprzedający.LastName]

[Kupujący.FirstName][Kupujący.LastName]

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego

Użyto 4,894 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Użyj szablonu