e-Sign with PandaDoc

  1. Szablony
  2. Umowa o pracę

Umowa o pracę

Użyto 4,888 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

[Pracodawca.StreetAddress][Pracodawca.City][Pracodawca.PostalCode]

numer REGON-PKD

MM / DD / YYYY
miejscowość

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu pomiędzy:

MM / DD / YYYY

między [Pracodawca.FirstName][Pracodawca.LastName] (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a

[Pracownik.FirstName][Pracownik.LastName][Pracownik.StreetAddress][Pracownik.City][Pracownik.PostalCode] na

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj pracy

2) miejsce wykonywania pracy

3) wymiar czasu pracy

4) wynagrodzenie ​

stanowisko, funkcja, zawód, specjalność
składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia

5) inne warunki zatrudnienia

6) termin rozpoczęcia pracy

7)

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy)

2. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony)

Signature
MM / DD / YYYY

Signature
MM / DD / YYYY

[Pracodawca.FirstName][Pracodawca.LastName]

[Pracownik.FirstName][Pracownik.LastName]

Umowa o pracę

Użyto 4,888 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

Użyj szablonu