Umowa B2B

Użyto 5,982 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

Szukasz szablonu umowy B2B? Nasz wzór umowy o świadczenie usług zawiera wszystko, co potrzebne do podpisania umowy korzystnej dla obu stron. Pobierz i podpisz właściwą umowę B2B.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

zawarta w dniu

w

MM / DD / YYYY
miejscowość

między: [Zamawiający.FirstName][Zamawiający.LastName][Zamawiający.Company] zam. [Zamawiający.StreetAddress][Zamawiający.City][Zamawiający.PostalCode][Zamawiający.Country] (zamawiający), a

[Wykonawca.FirstName][Wykonawca.LastName] zam. ​[Wykonawca.StreetAddress][Wykonawca.City][Wykonawca.PostalCode][Wykonawca.Country] (wykonawca) o treści:

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez wykonawcę na rzecz zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić wykonawca pomieszczenie, w którym ma być realizowana usługa oraz wszelką niezbędną dokumentację.

Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy zamawiającego. Jednak nie będzie on wykonywany pod pełnym kierownictwem zamawiającego.

Usługi

§ 2 Obowiązki wykonawcy

Do zadań wykonawcé należy:

a)

b)

c)

Powyższe zadania zamawiającego będzie wykonywał osobiście lub przez osobę trzecią, którą wskazał. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osoby trzecie, którym powierzył wykonanie poszczególnych czynności na rzecz zamawiającego.

§ 3 Obowiązki zamawiającego

Zamawiający ma obowiązek udostępnić wszelkie niezbędne środki i informacje, które umożliwią wykonanie umowy.

§ 4 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcé wynagrodzenie w kwocie

zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez zamawiającego.

Wynagrodzenie za usługę wykonawca będzie otrzymywał przelewem na konto bankowe w terminie

dni od wystawienia faktury VAT.

Koszty związane z wykonaniem umowy będą pokrywane przez wykonawca.

dni

§ 5 Określenie terminów

Wykonanie całości umowy nastąpi do dnia

Wszelkie zgłoszone usterki/niedociągnięcia wykonawca ma obowiązek usunąć w terminie ​

termin
MM / DD / YYYY

§ 6 Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy następuje po wykonaniu usługi, zgodnie z terminem określonym w § 5 pkt 1.

Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

  • któraś ze stron nie wywiązuje się z terminów określonych w niniejszej umowie;

  • Wykonawca nie wykonuje powierzonych mu zadań określonych w § 2;

  • Zamawiający nie udostępnia wykonawca pomieszczeń niezbędnych do wykonania umowy;

  • Zamawiający nie uiszcza wynagrodzenia na rzecz wykonawca w określonej wysokości, w określonym terminie.

Rozwiązanie umowy przed upływem terminu określonego w § 5 pkt 1 musi mieć formę pisemną.

§ 7 Postanowienia końcowe

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Signature
MM / DD / YYYY

Signature
MM / DD / YYYY

[Zamawiający.FirstName][Zamawiający.LastName]

[Wykonawca.FirstName][Wykonawca.LastName]

Umowa B2B

Użyto 5,982 razy

Reviewed by Anastasiia Zelenova

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Użyj szablonu