Säker e-signatur?
Utan tvekan, med PandaDoc.

Elektroniska signaturer är det enklaste sättet att signera juridiskt bindande avtal. PandaDocs säkra signaturer är förenliga med lagen och gör att du med lugn kan skicka och signera dokument säkert. Var som helst.

Säker e-signatur?<br>Utan tvekan, med PandaDoc.

Är e-signaturer juridiskt bindande?

Med ett ord: ja. De är betrodda och erkända av domstolar i mer än 50 länder över hela världen. Lagarna skiljer sig åt, men PandaDocs signaturer följer kraven från eIDAS, UETA och ESIGN. De hjälper dig att hålla dina signaturer säkra och i efterlevnad med förordningar,
oavsett var du befinner dig.

USA

I alla delstater i USA ger ESIGN-lagen om elektroniska underskrifter (UETA) e-signaturer samma juridiska status som handskrivna signaturer.

Olika typer av e-signaturer:

 • Att välja “Jag samtycker” på en webbsida
 • Rita en signatur för hand på en mobil enhet
 • Ange ditt namn eller pinkod på ett e-formulär
 • Använda programvara för e-signaturer, såsom PandaDoc

Läs mer om UETA (på engelska)

Europeiska unionen

Enkla (SES), avancerade (AES) och kvalificerade (QES) elektroniska signaturer är lagliga i EU enligt eIDAS-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner.

I EU är endast AES-signaturer och QES-signaturer tillsammans med ett certifikat juridiskt bindande. Med PandaDoc kan du skapa QES i vår app som har samma juridiska status som handskrivna signaturer.
Läs mer om certifikat

PandaDocs processer och dokumentation för e-signaturer följer GDPR-förordningen.
Läs mer om GDPR

Övriga länder

PandaDocs programvara för e-signaturer används i mer än 60 länder över hela världen.

Vi erbjuder en mängd säkerhetsfunktioner och verifieringsverktyg som följer branschstandarder – perfekt för dig och din verksamhet, oavsett var den är.

Lagstiftningen varierar mellan länder så det är viktigt att du känner till de lokala föreskrifterna för e-signaturer.

Läs mer om övriga landsspecifika lagar (på engelska)

Internationell lag om e-signaturer

Ta reda på vilka lagar som gäller för e-signaturer där du har din verksamhet.

Tre steg till juridiskt bindande e-signaturer

Det är av största vikt att din information är skyddad, ända från avsändning till leverans. PandaDoc tar varje möjlig åtgärd för att skydda dina dokument och säkerställa att de är juridiskt bindande.

1. Spåra och verifiera

För att säkra din känsliga information gäller det att se till att dina dokument är i rätta händer. PandaDoc erbjuder olika verifieringsnivåer för att passa din transaktion.

Enkel e-signatur

Mottagarna får en unik länk till dokumentet via e-post. För varje undertecknat avtal fångar PandaDoc in undertecknarens ip- och e-postadress. Hela processen spåras i en logg som bifogas till det slutliga dokumentet.

E-signatur med mottagarverifiering

Undertecknaren måste verifiera sin identitet innan dokumentet öppnas. PandaDoc erbjuder mottagarverifiering via en process i två steg med kontoinloggning, sms eller en unik lösenkod.

Kvalificerad e-signatur

PandaDoc erbjuder kvalificerade e-signaturer (QES) som möter de högsta säkerhetsstandarderna och är juridiskt bindande i EU. Undertecknarens identitet verifieras ansikte mot ansikte eller via ett digitalt id från tillhandahållare av betrodda tjänster (TSP:er). Till det slutliga avtalet bifogas ett certifikat som intygar eIDAS-efterlevnad.

2. Behåll kontrollen över dokument som överförs

Slappna av medan dina dokument signeras. Du kan säkert samla, fånga in och lagra e-signaturer med full vetskap om att de är skyddade och följer lokala standarder.

Visa avsikt och samtycke

Lägg till alternativ för att visa avsikt för e-signatur, standard- eller anpassade avtal för att visa samtycke, eller låt undertecknare välja att signera för hand.

Minska risken för förfalskningar

PandaDoc minskar risken för förfalskningar genom att samla in ip-adressen för din undertecknare, oavsett om de använder mobilnät eller wifi.

Skydda din data

Vi skyddar all dokumentdata med asymmetrisk kryptering/kryptering med offentlig nyckel. Din data är 100 % oåtkomlig för obehöriga parter.

3. Bevisa juridisk status

Om du mot förmodan skulle behöva använda avtal undertecknat med e-signatur i domstol, så låter PandaDoc dig bevisa var, när och av vem som det undertecknades, samt att det är juridiskt bindande.

Spåra och registrera varje åtgärd

Varje steg fångas i en icke-redigerbar logg som bifogas till ditt dokument. Detta låter dig visa när, var och av vem ditt dokument undertecknades.

Validera juridisk status

Med varje dokument som undertecknas med PandaDoc medföljer ett digitalt certifikat som validerar signaturen. I USA är alla typer av elektroniska signaturer, inklusive SES, juridiskt bindande. I EU tillhandahåller PandaDoc ett ytterligare certifikat för dokument undertecknade med kvalificerade signaturer (QES), för att bekräfta att de är juridiskt bindande.

Vanliga frågor och svar

Hur säkerställer PandaDoc lagenlighet för e-signaturer?

Vi säkerställer att dina signaturer är autentiska, trovärdiga och tillämpbara genom att följa förordningarna för säkerhet och spårbarhet för elektroniska signaturer. Du kan även ta ytterligare steg för att skydda känslig data genom att verifiera signaturen med kvalificerad elektronisk signatur, eller genom att verifiera mottagaren med lösenkod eller sms.

Detta innebär att vi säkert kan skicka dina dokument till önskad användare, samt säkerställa att mottagaren är den enda som kan underteckna dokumenten.

Vi kan dock inte avgöra huruvida ditt kontrakt är giltigt, även om vi tillhandahåller en lösning för e-signaturer som ger juridiskt bindande digitala signaturer. Se till att konsultera juridiska experter för att säkerställa att ditt kontrakt är verkställbart i respektive jurisdiktion.

Är PandaDocs e-signaturer godtagbara i domstol?

PandaDocs e-signaturer uppfyller de allra strängaste lagstadgade kraven i EU och USA. De exakta kraven för e-signaturer beror på var du befinner dig och bör bekräftas med juridisk rådgivning.

Med PandaDocs e-signaturer spåras och registreras varje åtgärd i den icke-redigerbara loggen som bifogas. Den visar varje gång dokumentet har skickats, lästs, skrivits ut, undertecknats eller avvisats – såväl som tidsstämpel, ip- och e-postadress. Det innebär att det är enkelt att bevisa var, när och av vem som dokumentet hanterades, samt att det inte har manipulerats på något sätt.

Tack vare vår id-verifiering från tredje part samt säker kryptering och lagring av data kan våra e-signaturer erbjuda namnteckningar som är likvärdiga med konventionella, handskrivna signaturer – och de är godtagbara i domstolar.

När bör jag använda kvalificerade elektroniska signaturer (QES)?

Kvalificerade elektroniska signaturer (QES) bör användas när avsändaren vill säkerställa säkerheten och juridiska efterlevnaden av en underskrift. Denna funktion låter användare skydda känslig data och bekräfta identiteten av undertecknaren. Denna funktion är främst till för:

 1. Europeiska företag som vill följa eIDAS-förordningen,
 2. Större organisationer som vill skydda sina data, har fler dokument att skriva under och mer komplexa interna processer samt granskas mer av tillsynsmyndigheter,
 3. Vissa reglerade branscher som enligt lag måste stödja kvalificerade elektroniska signaturer (QES) för en specifik affärstransaktion (HR vid nyanställning, köp och sälj av fastigheter, sjukvård).

Vilka tillhandahållare av betrodda tjänster använder PandaDoc?

Vår partner är eID Easy för att tillhandahålla verifiering av identitet genom följande tillhandahållare av betrodda tjänster (TSP:er):

 • Smart ID
 • Mobile ID
 • National ID card
 • Freja eID
 • Chave Movel
 • CertEurope
 • Certsign
 • EvroTrust

Vilken information finns på ett certifikat för elektronisk signatur?

Våra certifikat för e-signaturer visar din mottagares namn, deras underskrift/initialer, deras verifierade e-postadress samt deras ip-adress. De inkluderar även datum- och tidsstämplar som visar när avtalet slöts och när verifiering med sms eller lösenkod skedde (om tillämpligt).

Är mina elektroniska dokument säkra?

Ja.

Säkerheten för dina data är vår högsta prioritet. Vi följer SOC typ 2 och alla dina data är hela tiden asymmetriskt krypterad/krypterad med offentlig nyckel.

Behåller jag mina elektroniska register?

Alltid. Du kan ladda ner eller exportera dina underskrivna dokument, och även organisera dem i PandaDoc för enkel åtkomst.

Om du däremot väljer att behålla dina register, tänk på att arkivering av register är en nyckelfaktor vid användning av elektroniska register.

Du behöver lagra dina kontrakt och dokument i flera år för att följa de flesta federala förordningar.

Kan elektroniska underskrifter ersätta handskrivna underskrifter och dokument?

I många fall: ja. Elektroniska underskrifter är giltiga och tillämpbara. Speciella undantag kan gälla beroende på din verksamhet och användningsfall, så det är viktigt att välja rätt typ av elektronisk signatur som passar ditt avtal.

Olika typer av e-signaturer och rekommenderade användarfall är:

Enkla elektroniska signaturer (SES) kan användas för dokument med färre juridiska krav.

Kvalificerade elektroniska signaturer (QES) medföljande certifikat har samma juridiska status som en handskriven underskrift i EU. Dessa underskrifter passar dokument med stränga juridiska krav och en hög ansvarsrisk, inklusive revisioner, konsumentlån och kreditavtal.

I USA anger ESIGN-lagen att elektroniska signaturer kan godtas i domstol men kräver att papperskontrakt och handskrivna signaturer fortsätter vara standard i vissa fall. Dessa inkluderar familjerätt, testamenten och förvaltningar, samt avslutande av sjukförsäkringsförmåner. I EU har endast kvalificerade underskrifter med medföljande certifikat som verifierar undertecknarens identitet samma juridiska status som handskrivna signaturer.

Vad betyder eIDAS, SES, AES och QES?

eIDAS
eIDAS-förordningen är en förordning gällande elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner i den europeiska inre marknaden. Den definierar tre typer av elektroniska signaturer (SES, AES, QES) och fastställer ett regelverk för individer, företag (särskilt små till mellanstora företag) och offentlig förvaltning för att säkert kunna komma åt tjänster och utföra transaktioner mellan alla EU:s medlemsstater.

Sedan Storbritannien lämnade EU används en ändrad men liknande förordning (brittiska eIDAS-förordningen) för elektroniska signaturer i Storbritannien.

Standard eller Enkel elektronisk signatur (SES)
En enkel elektronisk underskrift är den mest grundläggande typen av e-signatur. Signeraren kan skriva eller rita sitt namn, och det finns inget elektroniskt formulär för att validera signaturen. Även om denna typ av signatur är mycket enkel att använda, är den även den lättaste att motbevisa eftersom det finns begränsade säkerhetsprotokoll för att legitimera signeraren.

Avancerad elektronisk signatur (AES)
En avancerad elektronisk underskrift måste säkerställa att signaturen är unikt kopplad till och kan identifiera signeraren. Den måste skapas med hjälp av data för att skapa elektroniska signaturer som signeraren, med hög förtroendegrad, kan använda under exklusiv kontroll.

Kvalificerad elektronisk signatur (QES)
En kvalificerad elektronisk underskrift är en striktare form av AES, och den enda signaturtypen som ges samma juridiska värde som en handskriven signatur. Det är en avancerad elektronisk underskrift som åtföljs av ett kvalificerat digitalt certifikat skapat av en kvalificerad signaturskapande enhet (QSCD). QSCD måste utfärdas av en kvalificerad EU-tillhandahållare av betrodda tjänster (TSP) på European Union Trust List (EUTL).