Dodatkowe informacje o ochronie prywatności dotyczące stanu Kalifornia

Spis treści

 1. Prawa w zakresie prywatności wg przepisów obowiązujących w stanie Kalifornia
 2. Rodzaje gromadzonych danych i sposoby gromadzenia
 3. Wykorzystywanie danych osobowych
 4. Udostępnianie danych osobowych
 5. Prawa mieszkańców stanu Kalifornia
 6. Weryfikacja wniosku konsumenta i ramy czasowe

Prawa w zakresie prywatności wg przepisów obowiązujących w stanie Kalifornia

Niniejsza część dotyczy wyłącznie osób mieszkających w stanie Kalifornia. Zgodnie z art. 1798.83–1798.84 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia mieszkańcy stanu Kalifornia, w tym pracownicy i wykonawcy PandaDoc ze stanu Kalifornia, są uprawnieni do otrzymywania: (a) informacji identyfikujących wszelkie przedsiębiorstwa zewnętrzne, którym spółka PandaDoc mogła ujawnić Dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w ciągu ostatniego roku; oraz (b) opis kategorii ujawnionych Danych osobowych.

Aby uzyskać te informacje, kliknij tutaj i napisz do nas. W ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od otrzymania takiego wniosku dostarczymy Ci listę kategorii ujawnionych Danych osobowych. Wniosek ten można wystosować nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na wnioski złożone w sposób inny niż określony powyżej.

Rodzaje gromadzonych danych i sposoby gromadzenia

Zbieramy dane opisane w niniejszych „Dodatkowych informacjach o ochronie prywatności dotyczących stanu Kalifornia” i w Oświadczeniu o ochronie prywatności, obejmujące Dane osobowe i Dane wrażliwe, w sposób opisany w niniejszych dodatkowych informacjach oraz w „Oświadczeniu o ochronie prywatności”. „Dane osobowe” oznaczają informacje, które umożliwiają ustalenie tożsamości/adresu konkretnego konsumenta lub gospodarstwa domowego w stanie Kalifornia, dotyczą ich, opisują je bądź mogą być bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązane. Dane osobowe nie obejmują (i) publicznie dostępnych informacji z rejestrów rządowych; (ii) anonimizowanych lub agregowanych informacji o konsumentach; ani (iii) informacji nieobjętych zakresem kalifornijskiej ustawy o prawie do prywatności („CPRA”), takich jak:

 1. informacje o zdrowiu i informacje medyczne objęte amerykańską ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) oraz kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (Confidentiality of Medical Information Act, CMIA), dane z badań klinicznych oraz inne kwalifikujące się dane badawcze;
 2. dane osobowe objęte niektórymi branżowymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym ustawą o uczciwej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act, FCRA), ustawą Gramm-Leach-Bliley (Gramm-Leach-Bliley Act, GLBA) lub kalifornijską ustawą o ochronie prywatności danych finansowych (California Financial Information Privacy Act, FIPA), ustawą o kredytach rolniczych (Farm Credit Act) i ustawą o ochronie prywatności kierowców z 1994 r. (Driver’s Privacy Protection Act).

Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie świadczyć żądanych usług. Dane wrażliwe to podzbiór Danych osobowych, który wymaga większej ochrony i ostrożności podczas przetwarzania. Zgodnie z definicją podaną w CPRA „Dane wrażliwe” to informacje, których utrata, naruszenie bezpieczeństwa lub ujawnienie mogą spowodować znaczną szkodę czy niedogodność dla osoby, której dane dotyczą, lub doprowadzić do sytuacji, w której osoba ta poczuje się zawstydzona lub padnie ofiarą niesprawiedliwego traktowania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj i przewiń do definicji „Danych wrażliwych”.

Dane osobowe zbieramy w celach opisanych w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Ustawa CPRA definiuje „cel biznesowy” jako wykorzystanie Danych osobowych w celach związanych z działalnością przedsiębiorstwa lub innych wskazanych przez przedsiębiorstwo celach, o ile korzystanie z Danych osobowych jest zasadnie konieczne i współmierne do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane, bądź innego celu operacyjnego zgodnego z kontekstem, w którym zostały zebrane.

Kategorie pozostałych osób lub podmiotów, którym możemy udostępniać Dane osobowe, wymieniono w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności w punkcie „Udostępnianie informacji”.

W ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy zbieraliśmy następujące kategorie Danych osobowych:

Kategoria Dane Przechowywanie danych
Identyfikatory. Imię, nazwisko, adres pocztowy, unikalny numer identyfikacyjny osoby, identyfikator online, adres IP, adres e-mail, dane poczty e-mail, dane dotyczące korzystania z witryn internetowych, nazwa konta lub inne podobne identyfikatory.Informacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.
Kategorie danych osobowych wymienione w kalifornijskiej ustawie o rejestrach klientów (Kodeks cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e)).Imię, nazwisko, adres pocztowy, unikatowy numer identyfikacyjny osoby, identyfikator online, adres IP, adres e-mail, dane poczty e-mail, dane dotyczące korzystania z witryn internetowych, nazwa konta i dane logowania do konta, dane finansowe takie jak karta kredytowa/debetowa lub inne podobne identyfikatory. Uwaga: niektóre dane osobowe zawarte w tej kategorii mogą pokrywać się z danymi w innych kategoriach.Informacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.
Gromadzimy dane dotyczące cech prawnie chronionych na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnegoDane te mogą obejmować wiek (40 lat lub więcej), rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, płeć (w tym tożsamość płciową, ekspresję płciową, ciążę lub poród i powiązane choroby), orientację seksualną, status weterana lub kategorię wojskową, a także dane genetyczne (w tym odziedziczone dane genetyczne).Informacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.
Dane wrażliweNumer karty kredytowej lub debetowej; geolokalizacja; dane logowania do kontaInformacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.
Dane handlowe.Rejestry zakupionych usług.Informacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.
Gromadzimy dane sensoryczne.Może to obejmować dane dźwiękowe, elektroniczne, wizualne itp.Informacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.
Aktywność w internecie lub podobnej sieci.Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje dotyczące interakcji konsumenta z naszą witryną.Informacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.
Gromadzimy wnioski wyciągnięte na podstawie innych Danych osobowych. Może to obejmować Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i talenty danej osoby.Informacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.
Dane geolokalizacyjne.Fizyczna lokalizacja ustalona na podstawie adresu IP.Informacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.
Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.Aktualne zatrudnienie lub przebieg zatrudnienia, oceny wyników, dane biograficzne.Informacje z tej kategorii Danych osobowych będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Możemy zachować kopię archiwalną do celów audytu.
Nie sprzedajemy informacji z tej kategorii Danych osobowych ani nie udostępniamy ich do celów kontekstowej reklamy behawioralnej.

Dane osobowe z wymienionych powyżej kategorii pozyskujemy z następujących źródeł:

 1. Bezpośrednio od Ciebie, np. z formularzy, które wypełniasz, lub na podstawie produktów i Usług, o które pytasz lub które kupujesz.
 1. Pośrednio od Ciebie, np. obserwując Twoje działania i interakcje z Usługami.
 2. Inne źródła, np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne, platformy oraz serwisy społecznościowe.

Wykorzystywanie danych osobowych

Więcej informacji o tym, jak zbieramy Twoje Dane osobowe, zawierają punkty „Rodzaje zbieranych przez nas informacji” oraz „Przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych” w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe udostępniamy w sposób opisany poniżej w punkcie „Udostępnianie informacji” Oświadczenia o ochronie prywatności. W tym samym punkcie opisujemy także kategorie osób trzecich, którym ujawniamy Dane osobowe.

Prawa mieszkańców stanu Kalifornia

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia lub pracownikiem/wykonawcą PandaDoc ze stanu Kalifornia, na mocy ustawy CPRA przysługują Ci określone prawa, z pewnymi wyjątkami. Na przykład nie możemy ujawniać określonych Danych osobowych, jeśli ujawnienie ich mogłoby stwarzać znaczne, możliwe do zdefiniowania i niezasadne zagrożenie dla bezpieczeństwa Danych osobowych, Twojego konta u nas lub bezpieczeństwa naszych systemów sieciowych. Prawa te opisano poniżej:

Weryfikacja wniosku konsumenta i ramy czasowe

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami w sposób określony poniżej. 

Aby potwierdzić swoją tożsamość, konieczna jest weryfikacja wniosku konsumenta. W tym celu należy przedstawić informacje umożliwiające nam zasadną weryfikację, czy osoba, która zgłasza żądanie, jest osobą, której dane osobowe zebraliśmy, bądź jej upoważnionym przedstawicielem. Jeśli składasz wniosek w imieniu innej osoby, musimy upewnić się, że masz do tego upoważnienie. Musisz również wystarczająco szczegółowo opisać żądanie w sposób umożliwiający nam właściwe zrozumienie, ocenę i reakcję na nie. Nie możemy zareagować na Twój wniosek ani przekazać Ci Danych osobowych, jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości lub upoważnienia do złożenia wniosku i potwierdzenia, że Dane osobowe dotyczą Ciebie. Nie uznamy Twojego wniosku również w sytuacji, gdy uniemożliwia to wyjątek przewidziany w obowiązującym prawie.

Na wniosek odpowiemy w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od otrzymania możliwego do zweryfikowania wniosku (lub w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo). Jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu, poinformujemy Cię o tym na piśmie przed upływem 45 (czterdziestu pięciu) dni oraz podamy uzasadnienie wydłużenia terminu o kolejne 45 (czterdzieści pięć) dni. Dla większej jasności, wnioski dotyczące Danych osobowych będą obejmowały okres 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę złożenia możliwego do zweryfikowania wniosku. W odpowiedzi na taki wniosek Dane osobowe będą przedstawione w powszechnie używanym formacie. Więcej informacji na temat wniosków zawiera punkt „Twoje prawa i kontrola danych osobowych” niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. 

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, wyślij wniosek e-mailem na adres privacyteam@pandadoc.com lub pocztą tradycyjną na adres: PandaDoc, Inc., Attention: Privacy Department, 3739 Balboa St. #1083, San Francisco, CA 94121. Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia lub pracownikiem/wykonawcą PandaDoc ze stanu Kalifornia i chcesz zrezygnować z udostępniania swoich Danych osobowych lub chcesz ograniczyć wykorzystanie swoich Danych wrażliwych, kliknij tutaj, aby przejść do strony „Nie udostępniaj ani nie sprzedawaj moich danych osobowych”.