Warunki świadczenia usług

Aktualizacja: 5 maja 2023 r.

Chociaż Warunki użytkowania zostały sporządzone w języku angielskim, dla wygody zamieszczono je również w kilku innych językach. We wszystkich przypadkach, niezależnie od ewentualnych rozbieżności lub sprzeczności między tymi wersjami językowymi a wersją angielską, nadrzędna jest wersja angielska.

Witamy na platformie do obsługi dokumentów PandaDoc, Inc., Delware („PandaDoc”, „my”, „nasz” i wszelkie formy fleksyjne tych zaimków). Poniższe warunki („Warunki”) regulują dostęp do i/lub korzystanie z platformy do obsługi dokumentów, strony internetowej oraz treści, usług i produktów PandaDoc dostępnych na stronie internetowej i/lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi usług w zakresie składania podpisu elektronicznego, przesyłania online, wyświetlania, dostarczania, zatwierdzania i ograniczonego przechowywania dokumentów i/lub umów elektronicznych (łącznie „Usługi”). W sposób wyraźny przyjmujesz i akceptujesz, że Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego i że korzystanie z nich stanowi transakcję biznesową, do której nie mają zastosowania przepisy prawne regulujące prawa konsumenta.

Informacje o procedurze arbitrażowej

INFORMACJE O PROCEDURZE ARBITRAŻOWEJ: Z WYJĄTKIEM NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPORÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ KLAUZULI DOTYCZĄCEJ PROCEDURY ARBITRAŻOWEJ WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE WSZELKIE SPORY MIĘDZY TOBĄ A PANDADOC BĘDĄ ROZSTRZYGANE W DRODZE OBOWIĄZKOWEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, ORAZ ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PRAW DO UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM Z POZWU GRUPOWEGO I/LUB GRUPOWYM POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM.

1. Akceptacja warunków

Usługi są oferowane i świadczone po uprzednim zaakceptowaniu niniejszych warunków oraz innych zasad działania, regulaminów (w tym między innymi Zasad zachowania prywatności PandaDoc) oraz procedur, które mogą być okresowo publikowane przez PandaDoc w związku z Usługami oraz są włączane do niniejszych Warunków przez odniesienie. Uzyskując dostęp do Usług, rejestrując się i/lub korzystając z nich w jakikolwiek sposób, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na Warunki, nie możesz korzystać z Usług. 

2. Zmiany

Powiadomimy Cię o każdej zmianie w niniejszych Warunkach, publikując zaktualizowaną wersję Warunków na stronie internetowej PandaDoc i/lub Usług, a także zmienimy datę w polu „Aktualizacja” powyżej. Wszelkie zmiany naszych zasad działania, polityk i/lub procedur zostaną włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie. Odpowiedzialność za regularne przeglądanie Warunków oraz zapoznanie się ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami spoczywa na Tobie. Możemy również skorzystać z innych form zawiadomienia o zmianach i/lub aktualizacjach stosownych do okoliczności, w tym między innymi wysyłając wiadomość e-mail z informacją o zmianach i/lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach na stronie internetowej PandaDoc i/lub Usług. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zmiany i/lub modyfikacje, nie korzystaj z Usług po dacie wejścia w życie zmian. Aktualna wersja Warunków zastąpi wszystkie wcześniejsze wersje. Zgadzasz się, że dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmian oznaczać będzie akceptację zmienionych Warunków i zasad działania, regulaminów i/lub procedur.

3. Licencja na korzystanie z naszych Usług

3.1. Własność i prawo dostępu do Usług i/lub korzystanie z nich. Jeśli korzystasz z Usług i pod warunkiem stosowania się do Warunków: (i) PandaDoc i nasi licencjodawcy udzielają Ci ograniczonego, personalnego, niewyłącznego, niezbywalnego i odwołalnego prawa do korzystania z Usług lub dostępu do nich oraz (ii) zgadzasz się, że nie będziesz powielać, rozpowszechniać, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie prezentować, publicznie wykonywać, udzielać licencji, sprzedawać lub odsprzedawać jakichkolwiek treści, oprogramowania produktów lub usług uzyskanych z lub za pośrednictwem Usług bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody PandaDoc. Ani Warunki, ani dostęp do Usług lub korzystanie z nich nie przenoszą na Ciebie ani na żadne strony trzecie żadnych praw, tytułów lub udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej związanych z Usługami.

3.2. Zastrzeżenie praw. Nasze Usługi oraz usługi naszych licencjodawców są chronione obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej, w tym prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i międzynarodowymi traktatami. Z zastrzeżeniem ograniczonych praw wyraźnie przyznanych na mocy niniejszego dokumentu firma PandaDoc lub jej usługodawcy, licencjodawcy i dostawcy zewnętrzni zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w odniesieniu do Usług, w tym między innymi wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej na całym świecie. Na mocy niniejszego dokumentu nie są przyznawane żadne prawa z wyjątkiem praw wyraźnie w nim określonych.

3.3. Dostępność treści. Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek treści zostaną udostępnione w Usługach. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy żadnego zobowiązania, do (i) usuwania, edytowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści według naszego wyłącznego uznania, w dowolnej chwili, bez powiadomienia i z dowolnego powodu (w tym m.in. w związku z roszczeniami lub zarzutami stron trzecich bądź władz odnoszących się do takich treści lub w przypadku obaw związanych z naruszeniem Warunków) lub bez żadnego powodu oraz do (ii) usuwania lub blokowania jakichkolwiek treści Usług.

3.4. Bezpłatne konta, okres próbny. PandaDoc oferuje wersje próbne swoich Usług w formie bezpłatnego konta i 14-dniowego okresu próbnego. Są one objęte niniejszymi Warunkami, a w szczególności punktem 4 poniżej. Klienci, którzy chcą się zarejestrować i skorzystać z bezpłatnego konta, mogą skorzystać z linku: https://signup.pandadoc.com/free?plan=rec_plans_v4_free.  Licencja na usługi dostępne w ramach bezpłatnego konta jest ograniczona pod względem zakresu i funkcji. PandaDoc oferuje również bezpłatną 14-dniową wersję próbną każdego z planów dostępną tutaj: https://signup.pandadoc.com/. 14-dniowa wersja próbna to pełna wersja Usługi, w ramach której klient może bez zobowiązań korzystać z Usług w okresie 14 dni. Po tym czasie okres próbny wygasa i zastosowanie ma punkt 5 poniżej.

Promowanie usług, produktów i/lub wydarzeń. W ramach procesu rejestracji klienci mają również możliwość otrzymywania ważnych informacji dotyczących Usług, w tym porad i szkoleń, a także informacje na temat innych produktów i usług, które mogą ich zainteresować. W takim przypadku PandaDoc może skontaktować się z klientem za pośrednictwem adresu poczty e-mail podanej podczas rejestracji. Zgoda jest dobrowolna, a odmowa nie ma wpływu na Usługi. Jeżeli klient zgodzi się na otrzymywania materiałów promocyjnych itd., w każdej chwili może wycofać zgodę, klikając link do rezygnacji z subskrypcji podany w wiadomości e-mail, a także postępując zgodnie z opisem podanym w Polityce prywatności PandaDoc. Wycofanie zgody nie ma wpływu na kontakt w sprawach dotyczących transakcji i/lub usług, które nie są związane z marketingiem.

3.5 Prawo międzynarodowe. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych podlega międzynarodowym przepisom o ochronie danych, użytkownicy wersji próbnej powinni zapoznać się z punktem 16.1 poniżej, w którym znajdują się dodatkowe informacje na temat stosowania się do przepisów przez PandaDoc.

4. Zakres użytkowania

4.1 Korzystanie z usług i dostępność. PandaDoc zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy dostępu do Usług i/lub korzystania z nich jakiemukolwiek użytkownikowi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Choć dokładamy stosownych starań, aby zapewnić dostęp do naszych Usług, Usługi mogą być okresowo niedostępne. Rozumiesz i zgadzasz się, że mogą występować przerwy w dostępie do Usług i/lub korzystania z nich i/lub dostępie do Twojego konta z powodów pozostających zarówno pod naszą kontrolą (np. rutynowe prace serwisowe), jak i poza nią. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zagwarantowanie, że Twój dostęp do Usług i/lub korzystanie z nich są zgodne z wszystkimi stosownymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami, a prawo dostępu do Usług i/lub korzystania z nich zostanie cofnięte, jeżeli dostęp do Usług i/lub korzystanie z nich zostanie zabronione. Ponadto oferta korzystania z Usług skierowana jest wyłącznie do Ciebie, a nie do jakiejkolwiek strony trzeciej.

4.2. Tworzenie konta. Aby zarejestrować się, uzyskać dostęp i/lub korzystać z Usług („Rejestracja”), konieczne jest utworzenie konta („Konto”). W celu utworzenia konta musisz (i) wyrazić zgodę na niniejsze Warunki, (ii) podać informacje kontaktowe, (iii) przesłać jakiekolwiek inne formy uwierzytelnienia wymagane podczas procesu rejestracji według własnego uznania PandaDoc. Zgadzasz się nie tworzyć Konta ani nie korzystać z Usług, jeżeli wcześniej usunęliśmy Twoje konto i/lub zablokowaliśmy dostęp do Usług. Zgadzasz się, że PandaDoc nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie i/lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek zawieszenie i/lub zamknięcie Twojego Konta i/lub odmowę dostępu do Usług i/lub korzystania z nich (lub jakiejkolwiek ich części). Musisz podać dokładne i kompletne informacje oraz aktualizować informacje o swoim Koncie. Nie możesz: (a) wybierać i/lub używać jako nazwy użytkownika imienia i nazwiska innej osoby w celu podszywania się pod tę osobę; (b) używać jako nazwy użytkownika nazwy podlegającej jakimkolwiek prawom osoby innej niż Ty bez odpowiedniego upoważnienia i/lub (c) używać jako nazwy użytkownika nazwy, która jest w jakikolwiek inny sposób obraźliwa, wulgarna i/lub obsceniczna. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa Twojego Konta oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane w ramach Twojego Konta i wszelkie inne działania podejmowane w związku z Twoim Kontem. Twoje Konto jest niezbywalne i nie może być sprzedawane, łączone i/lub w inny sposób udostępniane innym osobom. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków możemy natychmiast zawiesić Twoje Konto. Musisz niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach uprawnień do korzystania z Usług (w tym wszelkich zmianach dotyczących licencji i/lub cofnięciu licencji przez władze państwowe), naruszeniu bezpieczeństwa i/lub nieautoryzowanym dostępie do Twojego konta i/lub korzystaniu z niego. W żadnym przypadku nie wolno publikować, rozpowszechniać i/lub zamieszczać danych do logowania do Twojego konta. Jeżeli zamkniemy Twoje konto, nie możesz zarejestrować się w celu utworzenia nowego konta, chyba że otrzymasz od nas oficjalne zaproszenie na piśmie. Musisz niezwłocznie powiadomić PandaDoc o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego Konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. PandaDoc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Twoje działania i/lub zaniechania, w tym między innymi za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku tych działań/zaniechań.

4.3. Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w Warunkach nie możesz (i) modyfikować i/lub tworzyć dzieł pochodnych, rozkładać, kompilować wstecznie i/lub dokonywać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Usług; (ii) kopiować, powielać, rozpowszechniać, ponownie publikować, pobierać, ujawniać, obciążać, udostępniać czasowo, udzielać licencji, sprzedawać, dystrybuować, wyświetlać, zamieszczać i/lub transmitować jakiejkolwiek części Usług w dowolnej formie i/lub przy użyciu jakichkolwiek środków używać lub zezwalać na używanie, powielać lub w inny sposób duplikować, ujawniać, rozpowszechniać, modyfikować obciążać, udostępniać czasowo, udzielać licencji, udzielać podlicencji, sprzedawać, przenosić, wynajmować, dzierżawić lub przenosić jakichkolwiek Usług lub ich części i/lub w inny sposób wykorzystywać Usług do celów komercyjnych, w całości lub części, (iii) umieszczać w ramkach i/lub wykorzystywać techniki ramek w celu umieszczania jakiegokolwiek znaku towarowego, logo i/lub innej części Usług (w tym obrazów, tekstu, układu strony i/lub formy); (iv) używać jakichkolwiek metatagów i/lub innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego nazwę i/lub znaki towarowe PandaDoc; (v) używać jakiegokolwiek ręcznego i/lub zautomatyzowanego oprogramowania, urządzeń i/lub innych procesów (w tym między innymi pająków, robotów, skrobaków, robotów-wyszukiwarek, awatarów, narzędzi do eksploracji danych itp.) w celu „zeskrobywania” i/lub pobierania danych z dowolnych stron Usług (z wyjątkiem zakresu, w jakim udzielamy operatorom publicznych wyszukiwarek odwołalnych uprawnień do używania pająków do kopiowania materiałów z Usług wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do tworzenia publicznie dostępnych indeksów materiałów do przeszukiwania, ale nie tworzenia pamięci podręcznych lub archiwizowania); (vi) korzystać z Usług i/lub uzyskiwać do nich dostęp w celu utworzenia podobnej i/lub konkurencyjnej strony internetowej, produktu i/lub usługi; (vii) kopiować, powielać, rozpowszechniać, ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, publikować i/lub przesyłać jakiejkolwiek części Usług w jakiejkolwiek formie i/lub w jakikolwiek sposób; (viii) usuwać i/lub niszczyć wszelkich informacji o prawach autorskich i/lub innych oznaczeń własności zawartych na i/lub w Usługach; (ix) celowo narażać PandaDoc i/lub ich pracowników i/lub dyrektorów na publiczną pogardę, ośmieszenie i/lub zniesławienie; (x) promować i/lub dostarczać informacji na temat działań niezgodnych z prawem i/lub szkód fizycznych i/lub obrażeń jakiejkolwiek grupy, osoby, instytucji i/lub mienia; (xi) podejmować jakichkolwiek działań, które wywołują lub mogą wywoływać (według naszego wyłącznego uznania) nieuzasadnione i/lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej (i/lub dostawców zewnętrznych) infrastruktury; (xii) uruchamiać w Usługach jakiejkolwiek formy automatycznego odpowiadania i/lub „spamu” ani  korzystać z Usług w celu przeprowadzania lub przekazywania nielegalnych konkursów, piramid finansowych, łańcuszków, niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych lub niechcianych wiadomości e-mail lub wielopoziomowych kampanii marketingowych; (xiii) korzystać z Usług w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu i/lub naruszać jakiekolwiek federalne, stanowe, międzynarodowe prawo, kodeks postępowania i/lub inne wytyczne, które mogą mieć zastosowanie do świadczonych Usług; (xiv) uzyskiwać dostęp, przechowywać, rozpowszechniać lub przesyłać wirusy, złośliwe oprogramowanie lub inne szkodliwe materiały w trakcie korzystania z Usługi; (xv) udostępniać funkcje Usług wielu użytkownikom w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez dystrybucję Usług lub przesyłanie Usług do sieci i/lub usługi udostępniania plików i/lub za pośrednictwem dowolnego hostingu, aplikacji dostawcy usług i/lub jakiegokolwiek innego rodzaju usług i/lub (xvi)  obchodzić lub wyłączać jakiekolwiek zabezpieczenia Usług. Będziesz przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych dotyczących Usług, które umożliwiają korzystanie z Usług tylko w określony sposób.  Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z Usług powoduje unieważnienie praw nadanych przez PandaDoc zgodnie z Warunkami.

5. Płatności

Dostępny jest plan miesięczny lub roczny, a płatność za niego pobierana jest regularnie z Twojej karty kredytowej. Wszystkie opłaty należne PandaDoc na mocy niniejszych Warunków muszą zostać uiszczone w całości, bez jakichkolwiek odliczeń, potrąceń, roszczeń wzajemnych lub zatrzymań jakiegokolwiek rodzaju, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawne. Wszelkie opłaty należne zgodnie z niniejszymi Warunkami nie obejmują obowiązkowych podatków, które będą każdorazowo naliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami. W przypadku zasubskrybowania planu płatnego wyrażasz zgodę na dokonywanie płatności oraz ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty dokonane zgodnie z wybranym planem, a Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na koniec okresu subskrypcji, chyba że ją anulujesz w sposób określony poniżej.

5.1. Zasady anulowania. Klient zgadza się powiadamiać PandaDoc na piśmie o wszelkich zmianach informacji o koncie Klienta lub wygaśnięciu wymaganych upoważnień co najmniej trzydzieści (30) dni przed kolejną datą rozliczenia. W przypadku anulowania zgodnie z niniejszym punktem 5.1. Klient zapłaci wszelkie zaległe opłaty i podatki należne z tytułu posiadania Konta. Jednak w przypadku anulowania nie są udzielane żadne zwroty (proporcjonalne lub inne). W trosce o równe traktowanie wszystkich naszych klientów nie przewidujemy żadnych wyjątków.

5.2. Bezpłatny 14-dniowy okres próbny. PandaDoc oferuje bezpłatny 14-dniowy okres próbny w odniesieniu do wszystkich naszych planów. Nie musisz wprowadzać danych do płatności, lecz Twój plan wygaśnie pod koniec 14. dnia (lub wcześniej według naszego uznania). Jeśli zdecydujesz się wprowadzić dane rozliczeniowe, pierwsza opłata nastąpi pod koniec 14. dnia od daty rejestracji. Jeżeli wybierzesz 14-dniowy okres próbny i anulujesz swoje Konto przed końcem 14. dnia, nie zostaną pobrane żadne opłaty, nawet jeżeli wprowadzono dane rozliczeniowe. Jeżeli nie kupisz planu w 14-dniowym okresie próbnym, podane przez Ciebie dane mogą zostać trwale usunięte.

5.3. Płatność za plan miesięczny. Plany miesięczne PandaDoc dają dostęp z miesiąca na miesiąc, a opłaty miesięczne pobierane są w każdym dniu odnowienia subskrypcji (tego samego dnia miesiąca, w którym rozpoczęto pierwszą subskrypcję). Plany miesięczne są automatycznie odnawiane co miesiąc. Jeżeli anulujesz subskrypcję przed dniem odnowienia, będziesz mieć dostęp do swojego Konta do końca bieżącego miesiąca.

5.4. Płatność za plan roczny. Plany roczne PandaDoc dają dostęp z roku na rok i znaczne oszczędności w porównaniu z planem miesięcznym. Opłaty roczne pobierane są w każdym dniu odnowienia subskrypcji (tego samego dnia roku, w którym rozpoczęto pierwszą subskrypcję). Plany roczne są automatycznie odnawiane co roku. Jeżeli anulujesz subskrypcję przed dniem odnowienia, będziesz mieć dostęp do swojego Konta do końca bieżącego roku.

5.5. Nieudane płatności; zawieszenie. Jeżeli Twoja karta kredytowa podana podczas rejestracji zostanie zamknięta lub informacje o Koncie ulegną zmianie bądź jeśli z jakiegokolwiek powodu opłata zostanie odrzucona, niezwłocznie zaktualizuj swoje Konto lub wprowadź nowe konto do płatności. Jeżeli nie możesz zaktualizować odpowiednich informacji dotyczących Twojej karty kredytowej, PandaDoc wyśle fakturę z wyszczególnieniem należnej kwoty. Musisz zapłacić należną kwotę w całości w ciągu siedmiu (7) dni od daty wystawienia faktury. Zgadzasz się powiadomić PandaDoc na piśmie o wszelkich zmianach informacji dotyczących Twojego Konta lub cofnięciu autoryzacji co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą płatności. Jeżeli data płatności przypada na weekend lub święto, rozumiesz, że płatność może zostać pobrana w następnym dniu roboczym. Nie ponosząc odpowiedzialności względem użytkownika, PandaDoc może wyłączyć hasło, Konto i dostęp do wszystkich lub części Usług, jeśli jakiekolwiek należne opłaty nie zostaną uregulowane w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od daty, gdy opłaty te stały się należne zgodnie z niniejszymi Warunkami. W takim przypadku PandaDoc nie ma obowiązku świadczyć jakichkolwiek i/lub wszelkich Usług, dopóki takie opłaty nie zostaną w pełni uregulowane. Konta, które zostały zawieszone, mogą zostać ponownie aktywowane, jeżeli zostaną wprowadzone poprawne informacje dotyczące płatności, a karta może zostać obciążona wszystkimi opłatami naliczonymi na Koncie należnymi od dnia nieudanego obciążenia karty kredytowej.

6. Treści użytkownika

6.1. Oświadczasz i zapewniasz, że: (i) wszelkie informacje i/lub Treści użytkownika, które podajesz w związku z dostępem do Usług i/lub korzystaniem z nich, są zgodne z prawdą, dokładne i kompletne, a Ty będziesz regularnie sprawdzać i aktualizować te informacje; (ii) będziesz szanować własność intelektualną, inne informacje oraz prawa PandaDoc, innych osób korzystających z Usług oraz stron trzecich; oraz że (iii) wszelkie informacje lub Treści użytkownika, które podajesz w związku z dostępem do Usług i/lub korzystaniem z nich, nie naruszają żadnych praw własności żadnej ze stron, w tym patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, prawa do reklamy i/lub innych praw.

6.2. Treści użytkownika. Za wszystkie treści, które są przesyłane, tworzone, przekazywane, rozpowszechniane lub zamieszczane w Usługach przez Ciebie lub Twoich użytkowników, w tym m.in. układy dokumentów, kody źródłowe, zdjęcia, filmy i inne obrazy, materiały audio, grafiki, dokumenty lub pliki danych, informacje dotyczące osób fizycznych i innych osób, wiadomości, e-maile i inne komunikaty, pliki, teksty, ustawienia personalizacji i inne informacje lub treści, które są lub mogą być przekazywane firmie PandaDoc lub umieszczane na Twojej stronie PandaDoc bądź wprowadzone/przesłane przez użytkownika za pośrednictwem Usług („Treści użytkownika”), niezależnie od tego, czy są publikowane publicznie, czy przekazywane prywatnie, odpowiedzialność ponosi osoba, która stworzyła takie Treści użytkownika. PandaDoc nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie ani zgodność z prawdą żadnych Treści użytkownika, niewłaściwe przechowywanie, przesyłanie ani odbieranie transmisji Treści użytkownika, ani za bezpieczeństwo, prywatność, przechowywanie lub przesyłanie innych komunikatów pochodzących z Usług lub związanych z korzystaniem z nich. Niniejszym udzielasz firmie PandaDoc ogólnoświatowej, niewyłącznej, wolnej od tantiem, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, przenośnej licencji na wykorzystywanie, edytowanie, modyfikowanie, skracanie, łączenie, powielanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i odtwarzanie Treści użytkownika oraz przygotowywanie od nich dzieł pochodnych w celu świadczenia Usług, oraz zezwalasz firmie PandaDoc na używanie Twojej nazwy i logo w celach promocyjnych firmy PandaDoc. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika, a treści te nie zawsze mogą zostać wycofane po ich opublikowaniu. Oświadczasz, że jesteś właścicielem niezbędnych praw do korzystania i autoryzowania korzystania z Treści użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami lub takie prawa posiadasz. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach firma PandaDoc może gromadzić zagregowane, zanonimizowane dane, na podstawie których nie można zidentyfikować żadnej osoby i które pochodzą z lub są tworzone w wyniku korzystania przez Ciebie z Usług.

6.3. Informacje zwrotne. Należy pamiętać, że nie oczekujemy, że jakiekolwiek pomysły i/lub materiały będą nam przekazywane w odniesieniu do Usług. Jeżeli przekażesz nam (pocztą, w wiadomości e-mail i/lub w inny sposób) jakiekolwiek opinie, sugestie, ulepszenia, poprawki, rekomendacje i/lub prośby o nowe funkcje związane z Usługami („Informacje zwrotne”), udzielasz PandaDoc ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, wolnej od tantiem licencji na używanie, powielanie, wykonywanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, adaptowanie, modyfikowanie, ponowne formatowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wykorzystywanie w sposób komercyjny lub niekomercyjny w dowolnej formie, jaka zostanie uznana za stosowną, wszystkich Informacji zwrotnych oraz na udzielanie dalszych licencji na wymienione wyżej prawa. PandaDoc będzie traktować wszelkie Informacje zwrotne przekazane PandaDoc jako jawne i niezastrzeżone. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszelkie prawa niezbędne do przesłania Informacji zwrotnych.

6.4. Treści udostępnione przez inne osoby. Usługi mogą zawierać Treści użytkownika udostępnione przez innych użytkowników lub osoby trzecie. Starannie wybieraj informacje, które zamieszczasz w Usługach, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z Treściami użytkownika, w tym z faktem polegania przez innych na ich jakości, dokładności lub rzetelności. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie Treści użytkownika i nie kontrolujemy ich. PandaDoc zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ujawnienie przez Ciebie informacji umożliwiających identyfikację osoby lub informacji poufnych, które przesyłasz za pośrednictwem Usług innym użytkownikom. Ponosisz odpowiedzialność za upewnienie się, że użytkownicy Usług, którym przekazujesz informacje umożliwiające identyfikację osoby lub informacje poufne, podejmą odpowiednie działania w celu zabezpieczenia i nieujawniania tych informacji.

7. Zakazane treści użytkownika

Zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach nie będziesz przesyłać jakichkolwiek Treści użytkownika (w tym oprogramowania, tekstu, obrazów lub innych informacji), które: 

(i) są niezgodne z prawem i/lub promują niezgodne z prawem działania;

(ii) stanowią zniesławienie, nękanie, maltretowanie, groźby lub podżeganie do przemocy w stosunku jakiejkolwiek osoby lub grupy;

(iii) mają charakter pornograficzny, dyskryminujący i/lub w inny sposób sprowadzają do roli ofiar osobę i/lub grupę ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek i/lub niepełnosprawność;

(iv) są spamem, są generowane maszynowo lub losowo, stanowią nieautoryzowaną lub nieproszoną reklamę, łańcuszki, każdą inną formę nieautoryzowanego nagabywania i/lub jakąkolwiek formę loterii i/lub hazardu;

(v) zawierają i lub prowadzą do instalowania jakichkolwiek wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich i/lub innych treści, które mają na celu zakłócanie, uszkadzanie i/lub ograniczanie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu i/lub urządzeń telekomunikacyjnych i/lub mają na celu uszkodzenie i/lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych i/lub innych informacji jakiejkolwiek strony trzeciej;

(vi) naruszają jakiekolwiek prawa własności jakiejkolwiek strony, w tym patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo do reklamy i/lub inne prawa;

(vii) są próbą podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym naszych pracowników lub przedstawicieli; i/lub

(viii) zawierają dane karty płatniczej, w tym dane karty kredytowej lub debetowej; i/lub

(ix) naruszają prywatność jakiejkolwiek strony trzeciej lub pracownika i/lub przedstawiciela PandaDoc.

8. Przegląd treści użytkownika przez PandaDoc

Such retained right shall be interpreted as coming under Customer’s documented instruction for the processing of Personal Data.

8.1. Egzekwowanie. PandaDoc nie zobowiązuje się do sprawdzania, przeglądania, edytowania, cenzurowania i/lub innego filtrowania i/lub kontrolowania Treści użytkownika i/lub zachowania użytkowników Treści użytkownika i/lub Usług. PandaDoc może — ale nie jest do tego zobowiązana — przeglądać, zarówno ręcznie, jak i automatycznie, wszelkie Treści użytkownika, które są i/lub mogą zostać przesłane do Usług, oraz monitorować i/lub przeglądać jakichkolwiek obszary Usług, w których użytkownicy przesyłają i/lub zamieszczają wiadomości bądź komunikują się ze sobą lub PandaDoc (w stosownych przypadkach). Zastrzegamy sobie prawo (ale nie jesteśmy zobowiązani) do przeglądania Treści użytkownika oraz do zbadania i/lub podjęcia odpowiednich działań przeciwko Tobie według naszego wyłącznego uznania, jeśli naruszysz Warunki i/lub w inny sposób przenosisz odpowiedzialność na nas lub inne osoby. Takie zastrzeżone prawo interpretowane będzie jako zgodne z udokumentowanymi instrukcjami klienta dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Takie działania mogą obejmować między innymi usunięcie i/lub modyfikację Treści użytkownika, zablokowanie Konta i/lub zgłoszenie do organów ścigania.

8.2. Odpowiedzialność za Treści użytkownika. PandaDoc nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę, usunięcie lub niedostarczenie do zamierzonego odbiorcy Treści użytkownika spowodowane wirusem, nieautoryzowanym dostępem lub innym zdarzeniem. Możesz zachować kopię zapasową wszystkich Treści użytkownika, a w takim przypadku zobowiązujesz się, że zrobisz to w odniesieniu do wszystkich przesłanych Treści użytkownika. PandaDoc zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej i usunięcia Treści użytkownika w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

8.3 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że PandaDoc korzysta z usług zewnętrznych dostawców w celu hostowania i świadczenia Usług oraz przechowywania Treści użytkownika, a ochrona takich Treści użytkownika będzie zgodna z zabezpieczeniami danej strony trzeciej w zakresie ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralność Treści użytkownika. Odpowiadasz za poprawną konfigurację i korzystanie z Usług oraz podjęcie odpowiednich działań w celu zachowania bezpieczeństwa, ochrony i tworzenia kopii zapasowych wszelkich Treści użytkownika.  PandaDoc nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp, zmianę i/lub usunięcie, zniszczenie, uszkodzenie, utratę i/lub brak przechowywania jakichkolwiek Treści użytkownika i/lub innych informacji, które przesyłasz i/lub wykorzystujesz w związku z Usługami (w tym między innymi w wyniku Twoich błędów, działań lub zaniechań).

9. Brak porady prawnej, komunikacja drogą elektroniczną

9.1. Brak porady prawnej. Usługi nie zawierają porad prawnych, a PandaDoc nie jest firmą prawniczą. Nie oferuje porad prawnych, opinii prawnych, rekomendacji, składania wniosków i/lub konsultacji. Część Usług, które PandaDoc może świadczyć, może obejmować sporządzanie umów i/lub zawieranie innych stosunków prawnych i chociaż dokładamy starań, aby nasze informacje były dokładne i przydatne, zalecamy skonsultowanie się z wybranym przez siebie prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Ponadto, poza usługami świadczonymi przez PandaDoc, PandaDoc nie jest stroną umów zawieranych między Tobą a innymi użytkownikami.

9.2. Prawo lokalne. Korzystanie z Usług może podlegać prawu różnych krajów lub regionów, a Ty wyrażasz zgodę na przestrzeganie takich przepisów lokalnych. Zgadzasz się, że składanie przepisów elektronicznych będzie obowiązywać w takim samym zakresie jak składanie podpisów odręcznych, jeżeli zezwala na to prawo lokalne, oraz zadbasz o to, by korzystać z podpisów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

9.3. Komunikacja drogą elektroniczną. Korzystając z Usług, zgadzasz się na otrzymywanie określonych powiadomień związanych z tymi Usługami. Komunikacja między Tobą a PandaDoc odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy korzystasz z Usług czy wysyłasz nam wiadomości e-mail i czy PandaDoc publikuje powiadomienia w Usługach bądź komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celach umownych (i) wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od PandaDoc w formie elektronicznej oraz (ii) zgadzasz się, że wszystkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne wiadomości, które PandaDoc przekazuje Tobie drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, które takie komunikaty spełniałyby, gdyby miały formę papierową. Powyższe nie ma wpływu na Twoje niezbywalne prawa.

10. Okres obowiązywania, zakończenie

Z zastrzeżeniem niniejszego punktu Warunki pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas uzyskiwania dostępu do Usług i/lub korzystania z nich. Możemy zablokować Twoje konto i/lub dostęp do Usług i/lub korzystanie z nich w całości lub części, w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania powodu, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym i bez ponoszenia odpowiedzialności, co może wiązać się z usunięciem Twoich Treści użytkownika powiązanych z Twoim Kontem z naszych baz danych. Zgadzasz się, że PandaDoc nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie działania. Jeśli chcesz zamknąć swoje Konto, możesz to zrobić za pośrednictwem swojego Konta, postępując zgodnie z instrukcjami. PandaDoc nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za wygaśnięcie Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, w tym między innymi za zamknięcie Twojego Konta i/lub usunięcie Twoich Treści użytkownika.

11. Zrzeczenie się odpowiedzialności

11.1. PandaDoc nie jest zobowiązana do angażowania się w jakiekolwiek spory, które mogą zaistnieć między Tobą a innymi użytkownikami, i/lub jakiekolwiek incydenty, w które są zaangażowani inni użytkownicy i których jesteś stroną, lub na które mają wpływ Usługi i/lub które są z nimi związane w inny sposób.

11.2. PandaDoc zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za Treści użytkownika, w tym za wszelkie błędy, wirusy, zniesławienia, oszczerstwa, nieprzyzwoite treści lub nieścisłości zawarte w Treściach użytkownika, niezależnie od tego, czy wynikają z praw autorskich, zniesławienia lub ochrony danych lub z innych powodów, wszelkich zakazanych Treści użytkownika lub innych Treści użytkownika. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w tym między innymi mające wpływ na Usługi), wynikające z użycia (i/lub przesłania) jakichkolwiek Treści użytkownika i/lub Usług (w tym między innymi spory i incydenty opisane w poprzednich punktach) oraz powiązane transakcje i/lub zdarzenia. PandaDoc nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do Konta i/lub automatyczne przekazywanie wiadomości i/lub wirusów (spowodowane przez wirusy lub w inny sposób).

12. Brak odpowiedzialności za utracone dane

W przypadku gdy PandaDoc świadczy usługi w zakresie hostingu lub inne usługi za pośrednictwem Usług obejmujące udostępnianie przestrzeni dyskowej komputera i/lub w związku z innymi odpowiednimi usługami, PandaDoc zastrzega sobie prawo do nałożenia i zmiany limitów i/lub ograniczeń (tymczasowych lub innych) dotyczących korzystania z Usługi, w tym między innymi limitów przestrzeni dyskowej, czasu/wieku plików, liczby i/lub rozmiaru plików, ilości pobranych i/lub przesłanych danych i/lub wszelkich innych kryteriów, które PandaDoc może określić. Wszelkie treści i/lub materiały, które przekraczają taki limit, mogą zostać usunięte i/lub nie zostać przyjęte do przechowywania bez odpowiedzialności ze strony PandaDoc.

13. Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

13.1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. USŁUGI ORAZ WSZELKIE TREŚCI DOSTARCZANE SĄ PRZEZ PANDADOC „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ W WARUNKACH. PANDADOC NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH, USTAWOWYCH I/LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, UŻYTKOWANIA I/LUB PRAKTYK HANDLOWYCH, KTÓRYCH PANDADOC WYRAŹNIE SIĘ ZRZEKA. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, PANDADOC I/LUB JEJ LICENCJODAWCY, PARTNERZY I DOSTAWCY TREŚCI NIE GWARANTUJĄ, ŻE (I) USŁUGI I/LUB TREŚCI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I/LUB BĘDĄ CIĄGŁE DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, NA CZAS, BEZPIECZNE I/LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; (II) WYNIKI KORZYSTANIA Z USŁUG BĘDĄ SKUTECZNE, DOKŁADNE I/LUB NIEZAWODNE; (III) WSZELKA TREŚĆ I/LUB OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE W USŁUGACH I/LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG JEST WOLNE OD WIRUSÓW I/LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW I/LUB (IV) PANDADOC BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA WSZELKIE AWARIE I/LUB OPÓŹNIENIA AKTUALIZACJA USŁUG I/LUB DOWOLNEJ TREŚCI. ŻADNE PORADY I/LUB INFORMACJE, USTNE I/LUB PISEMNE, UZYSKANE OD PANDADOC I/LUB POPRZEZ UZYSKANIE DOSTĘPU DO USŁUG LUB KORZYSTANIA Z NICH NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYMAGA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUG, WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE DO SZEŚĆDZIESIĘCIU (60) DNI OD DATY PIERWSZEGO UŻYCIA. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ PANDADOC I/LUB JEJ UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI NIE STANOWIĄ GWARANCJI. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

13.2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU PANDADOC, JEJ KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PARTNERZY, LICENCJODAWCY I/LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE I/LUB INNYCH OSÓB ZA (I) JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, BEZPOŚREDNIE I/LUB DOROZUMIANE, W TYM WYNIKAJĄCE Z UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH I/LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MOŻNA JE BYŁO PRZEWIDZIEĆ, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), GWARANCJI, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I/LUB INNYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB IM RÓWNOWAŻNYCH, NAWET JEŻELI FIRMA PANDADOC ZOSTAŁA POINFORMOWANA Z WYPRZEDZENIEM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD; I/LUB (II) WSZELKICH BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH I/LUB PODOBNYCH (NIEZALEŻNIE OD ŹRÓDŁA POCHODZENIA). POWYŻSZE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD ZANIEDBANIA, NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA, BŁĘDÓW I/LUB POMINIĘĆ PRZEZ PANDADOC, JEJ PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI I/LUB PEŁNOMOCNIKÓW. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE I/LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE I/LUB PRZYPADKOWE, W TAKICH PAŃSTWACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ PANDADOC JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PANDADOC WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PANDADOC W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO PRZED DATĄ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA. WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA ODSZKODOWANIA STANOWIĄ PODSTAWOWY ELEMENT UMOWY MIĘDZY TOBĄ A PANDADOC.

14. Przejęcie odpowiedzialności i zrzeczenie się

14.1. Odszkodowanie. Będziesz bronić, przejmiesz odpowiedzialność oraz wniesiesz sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie wystąpisz z powództwem wobec PandaDoc, naszych dostawców i licencjodawców oraz naszych odpowiednich spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, pełnomocników, pracowników, przedstawicieli i cesjonariuszy przed wszelkimi żądaniami, postępowaniami, stratami, kosztami, odszkodowaniami, orzeczeniami, honorariami, wydatkami i/lub zobowiązaniami dowolnego rodzaju, w tym między innymi uzasadnionymi honorariami adwokackimi, które wynikają z i/lub są związane z (i) korzystaniem z Usług i/lub niemożnością korzystania z Usług; (ii) Twoimi Treściami użytkownika; (iii) naruszeniem przez Ciebie Warunków; (iv) naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek praw stron trzecich poprzez korzystanie z Usług lub Treści użytkownika; (v) popełnieniem przez Ciebie oszustwa i/lub celowym niewłaściwym postępowaniem i/lub zaniedbaniem (vi) Twoją interakcją z jakimkolwiek innym użytkownikiem; i/lub (vii) korzystaniem z Usług w sposób, który narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych/prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich praw związanych w inny sposób z przejęciem odpowiedzialności przez Ciebie, a w takim przypadku zobowiązujesz się pomagać i współpracować z nami w celu obrony przed tymi zarzutami. Zgadzasz się nie rozstrzygać żadnych spraw bez uprzedniej pisemnej zgody PandaDoc. PandaDoc dołoży wszelkich stosownych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, gdy tylko się o tym dowie.

14.2. Zrzeczenie się. Niniejszym na zawsze zwalniasz nas, nasze podmioty stowarzyszone i każdą z naszych spółek zależnych oraz ich odpowiednich pracowników, wykonawców, dyrektorów, dostawców i przedstawicieli oraz niniejszym zrzekasz się każdego przyszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, różnicy zdań, żądania, prawa, zobowiązania, działania i przyczyny działania jakiegokolwiek rodzaju i charakteru (w tym obrażenia ciała, śmierć i uszkodzenie mienia), które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z i/lub odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do: (i) Usług; (ii) wszelkich niedokładnych, niekompletnych, nierzetelnych, niezgodnych z prawem lub naruszających prawa treści publikowanych w Usługach, niezależnie od tego, czy przez nas, czy przez innego użytkownika Usług, lub przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania związanego z Usługami lub przez nie wykorzystywanego; (iii) zachowania, w trybie online lub offline, jakiegokolwiek użytkownika; (iv) jakichkolwiek obrażeń, strat lub szkód spowodowanych przez innego użytkownika lub Treści użytkownika opublikowane w Usługach, zarówno online, jak i offline; oraz (v) wszelkich błędów, pominięć, przerw, usunięć, braków, opóźnień w działaniu i/lub transmisji, awarii linii komunikacyjnej, kradzieży i/lub zniszczenia i/lub nieautoryzowanego dostępu do Usług i/lub zmiany komunikacji w zakresie Zmian.

JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM KALIFORNII, NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ USTĘPU 1542 KODEKSU CYWILNEGO KALIFORNII W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, KTÓRY STANOWI: „OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE ZNA LUB NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W CZASIE WYKONYWANIA ZWOLNIENIA, KTÓRE, JEŚLI BYŁYBY ZNANE, MIAŁYBY ZNACZĄCY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM”.

15. Łącza

Usługi mogą zawierać i/lub udostępniać łącza do różnych innych niezależnych produktów i/lub usług stron trzecich („Witryny połączone”), które mogą Cię zainteresować, i są oferowane wyłącznie dla Twojej wygody. PandaDoc nie kontroluje ani nie wprowadza zmian do takich powiązanych stron oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści na nich zamieszczone ani za dokładność/rzetelność jakichkolwiek informacji, opinii, porad i/lub stwierdzeń zamieszczonych na takich powiązanych stronach. Musisz dokonać własnej niezależnej oceny dotyczącej Twoich interakcji ze stronami powiązanymi na własne ryzyko. Zachęcamy do zachowania czujności po opuszczeniu Usług oraz zapoznania się z warunkami oraz polityką prywatności każdej powiązanej strony, którą odwiedzasz. PandaDoc zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego łącza i/lub programu łączącego w dowolnym momencie, według własnego uznania. Zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, dotyczących dokładności, ważności i zgodności z prawem materiałów i/lub informacji zawartych na takich powiązanych stronach.

16. Postanowienia różne

16.1. Obowiązujące prawo. W zakresie, w jakim międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony danych mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych między PandaDoc a Klientem, domyślna Umowa powierzania przetwarzanie danych („DPA”) i dołączone standardowe klauzule umowne znajdujące się pod adresem PandaDoc DPAsą włączone przez odniesienie i stanowią część niniejszych Warunków świadczenia usług. 

16.2. Cała Umowa, konflikt. O ile nie zostało inaczej ustalone między PandaDoc a Tobą na piśmie, Warunki (w tym między innymi warunki określone w niniejszym dokumencie oraz zasady działania, polityki i/lub procedury PandaDoc opisane powyżej) stanowią całość porozumienia między PandaDoc a Tobą dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

16.3. Prawo właściwe. Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej, niniejsza Umowa oraz wszelki dostęp do Usług lub korzystanie z nich podlegają prawu stanu Delaware w USA z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.

16.4. Arbitraż. Z wyjątkiem roszczeń o zabezpieczenie w drodze zakazu lub nakazu bądź roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej (które mogą być wnoszone w dowolnym właściwym sądzie bez wniesienia zabezpieczenia) wszelkie spory wynikające z Warunków będą rozstrzygane zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami. Arbitraż będzie odbywał się w stanie Delaware i będzie prowadzony w języku angielskim, a orzeczenie arbitrażowe może zostać wykonane w dowolnym sądzie. Strona, która wygra jakikolwiek pozew lub postępowanie w związku z niniejszymi Warunkami, będzie uprawniona do zwrotu kosztów i honorariów adwokackich. Możesz zrezygnować i odrzucić niniejsze porozumienie dotyczące arbitrażu, kontaktując się z firmą PandaDoc w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym zaczęło obowiązywać niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu (tj. od daty akceptacji Warunków).

(i) Rezygnacja z rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. NINIEJSZYM STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRZYSŁUGUJĄCEGO IM PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I USTAWOWEGO DO WYSTĄPIENIA DO SĄDU I ROZPRAWY PRZED SĘDZIĄ LUB ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. Zamiast tego postanawiają, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej ograniczone, skuteczniejsze i mniej kosztowne niż postępowanie sądowe i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądowej. W przypadku jakiegokolwiek sporu między Tobą a PandaDoc w jakimkolwiek sądzie stanowym lub federalnym w sprawie o zwolnienie lub wyegzekwowanie orzeczenia arbitrażowego TY I PANDADOC ZRZEKACIE SIĘ PRAW DO ROZPRAWY Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH, wyrażając zgodę na to, by spór został rozwiązany przez sędziego.

(ii) Zrzeczenie się pozwów zbiorowych lub pozwów skonsolidowanych. WSZELKIE ROSZCZENIA I SPORY W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PUNKTU 16.3 MUSZĄ BYĆ ROZSTRZYGANE INDYWIDUALNIE, A NIE ZBIOROWO, A ROSZCZENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ ROZSTRZYGANE WSPÓLNIE BĄDŹ SKONSOLIDOWANE Z ROSZCZENIAMI INNYCH KLIENTÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW. W przypadku gdy niniejszy punkt zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, ani Ty, ani my nie jesteśmy uprawnieni do arbitrażu, a roszczenia i spory będą rozstrzygane przez sąd w stanie Delaware.

16.5. Odniesienia. Zgadzasz się, że możemy odnosić się do Ciebie jako do naszego klienta i że możemy w uzasadniony sposób, nieodpłatnie korzystać z Twojego znaku towarowego i/lub logo.

16.6. Rozdzielność postanowień. Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, będzie ona interpretowana w taki sposób, aby odzwierciedlić pierwotne intencje stron, a pozostałe fragmenty Warunków pozostają w mocy. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek postanowienia Warunków i/lub jakiekolwiek ich naruszenia w żadnym przypadku nie prowadzą do uchylenia takiego postanowienia lub jego późniejszego naruszenia.

16.7. Przeniesienie prawa. Nie możesz przenieść przysługujących Ci praw w związku z niniejszymi Warunkami na jakąkolwiek inną osobę bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody PandaDoc; PandaDoc może bezwarunkowo przenosić swoje prawa wynikające z Warunków. Warunki będą wiążące i będą działać na korzyść stron, ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.

16.8. Siła wyższa. Z wyjątkiem zobowiązań płatniczych ani PandaDoc, ani klient nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu swoich zobowiązań z powodu zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą strony, które mogą obejmować ataki typu „odmowa usługi”, awarię dostawcy usług hostingowych lub dostawcę mediów, braki inwentarzowe, zamieszki, pandemie, pożary, zdarzenia losowe, wojny, strajki, akty terroryzmu i działania rządowe.

16.9. Postanowienia zachowujące moc obowiązującą po rozwiązaniu umowy. Wszelkie postanowienia warunków, które ze względu na swój charakter powinny zachować moc po rozwiązaniu umowy, pozostają w mocy, w tym między innymi licencje na Treści użytkownika, postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, postanowienia dotyczące odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

16.10. Brak zrzeczenia się. Żadne zrzeczenie się przez Ciebie i/lub PandaDoc jakiegokolwiek naruszenia i/lub niewykonania i/lub nieskorzystania z jakiegokolwiek prawa dozwolonego na mocy Warunków nie stanowi zrzeczenia się prawa do jakiegokolwiek wcześniejszego i/lub kolejnego naruszenia i/lub niewykonania i/lub zrzeczenia się i/lub przepadku jakichkolwiek podobnych i/lub przyszłych praw wynikających z Warunków. 

Kontakt

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących Warunków lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące stosunków handlowych z PandaDoc, skontaktuj się z nami pod adresem legal@pandadoc.com.