Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op: 5 mei 2023

De Algemene voorwaarden zijn geschreven in het Engels, maar worden uit welwillendheid in meerdere talen aangeboden. In alle gevallen geldt dat, ongeacht of er een discrepantie of conflict bestaat tussen deze versies en de Engelstalige versie, de Engelstalige versie doorslaggevend is.

Welkom op de documentplatformservice die wordt aangeboden door PandaDoc, Inc, een onderneming uit Delaware (‘PandaDoc’, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’). De volgende voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) bepalen uw toegang tot en/of gebruik van het documentplatform, de website en de content, services en producten van PandaDoc die beschikbaar zijn op en/of via de website, inclusief, maar niet beperkt tot, services voor elektronische handtekeningen, online uploads, weergave, aflevering, ontvangstbevestiging en beperkte opslagservices voor documenten en/of elektronische contracten (gezamenlijk de ‘Services’). U geeft uitdrukkelijk aan en aanvaardt dat de Services alleen voor professioneel gebruik zijn en dat dit een zakelijke transactie betreft waarop de consumentenregels niet van toepassing zijn.

Mededeling inzake arbitrage

MEDEDELING INZAKE ARBITRAGE: BEHALVE VOOR BEPAALDE SOORTEN GESCHILLEN DIE IN DE HIERIN OPGENOMEN ARBITRAGECLAUSULE WORDEN BESCHREVEN, STEMT U ERMEE IN DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN PANDADOC DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE ARBITRAGE WORDEN BESLECHT EN DOET U AFSTAND VAN ELK RECHT OM EEN COLLECTIEF PROCES EN/OF EEN ARBITRAGE VOOR DE HELE GROEP AAN TE SPANNEN.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De Services worden aangeboden en geleverd onder voorbehoud van uw aanvaarding van de hierin opgenomen voorwaarden en alle andere bedrijfsregels, beleidsregels (inclusief, zonder beperking, de Privacyverklaring van PandaDoc) en procedures die van tijd tot tijd door PandaDoc met betrekking tot de Services kunnen worden gepubliceerd en die hierin door middel van verwijzing worden opgenomen. Door toegang tot, registratie voor en/of gebruik van de Services, op welke wijze dan ook, stemt u in met de Voorwaarden hierin. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Services. 

2. Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd, naar eigen en absoluut goeddunken, wijzigingen aanbrengen in de Voorwaarden en/of onze andere bedrijfsregels, beleidsregels en/of procedures. Wij brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de Voorwaarden door de bijgewerkte Voorwaarden op de website van PandaDoc en/of de Services te plaatsen, en we herzien de datum ‘Bijgewerkt op’ hierboven. Alle wijzigingen in onze bedrijfsregels, beleidsregels en/of procedures worden door middel van verwijzing hierin opgenomen. Het is uw verantwoordelijkheid de Voorwaarden regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Voorwaarden. Wij kunnen u ook voorzien van aanvullende wijzigingskennisgevingen en/of updates als dit passend is onder de omstandigheden, inclusief maar niet beperkt tot het sturen van een e-mail om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen en/of door het prominent plaatsen van een wijzigingskennisgeving op de website en/of Services van PandaDoc. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen en/of aanpassingen, mag u geen gebruik meer maken van de Services na de ingangsdatum van de wijzigingen. De op dat moment geldende versie van de Voorwaarden vervangt alle eerdere versies. U stemt ermee in dat uw voortgezet gebruik van de Services nadat dergelijke wijzigingen zijn gepubliceerd, uw aanvaarding inhoudt van dergelijke herziene Voorwaarden en bedrijfsregels, beleidsregels en/of procedures (zoals van toepassing).

3. Licentie om onze Services te gebruiken

3.1. Eigendom en rechten op toegang tot en/of gebruik van de Services. Door gebruik te maken van de Services en afhankelijk van uw naleving van de Voorwaarden: (i) verlenen PandaDoc en onze licentiegevers u een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht op gebruik van en/of toegang tot de Services; en (ii) stemt u ermee in geen content, software, producten en/of services verkregen van en/of via de Services te reproduceren, distribueren, er afgeleide werken van te maken, publiekelijk te vertonen, publiekelijk uit te voeren, in licentie te geven, te verkopen en/of door te verkopen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PandaDoc. Noch door de Voorwaarden, noch door uw toegang tot en/of gebruik van de Services worden enig recht, titel en/of belang in enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Services aan u en/of enige derde overgedragen.

3.2. Voorbehoud van rechten. Onze Services en die van onze licentiegevers zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van het auteursrecht in de Verenigde Staten en internationale verdragen. Behoudens de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behouden PandaDoc en/of haar externe serviceverleners, licentieverleners en leveranciers zich alle rechten, aanspraken en belangen voor in en op de Services, inclusief en zonder beperking, alle gerelateerde wereldwijde intellectuele eigendomsrechten. Er worden u geen rechten verleend op grond van deze Voorwaarden anders dan uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

3.3. Beschikbaarheid van content. We garanderen niet dat enige content beschikbaar wordt gesteld in de Services. We behouden ons het recht voor, maar hebben geen enkele verplichting tot (i) het verwijderen, bewerken en/of wijzigen van enige content naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u en om welke reden dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, na ontvangst van claims en/of beschuldigingen van derden en/of autoriteiten met betrekking tot dergelijke content en/of indien wij bezorgd zijn dat u mogelijk de Voorwaarden hebt geschonden), en/of zonder enige reden en (ii) het verwijderen of blokkeren van enige content in de Services.

3.4. Free-accounts, Proefperioden. PandaDoc biedt proefperioden aan voor haar Services in de vorm van een Gratis Account en een 14-daagse Gratis Proefperiode. De Voorwaarden hierin, en in het bijzonder subartikel 4 direct hieronder, zijn van toepassing. Klanten die zich willen abonneren door zich aan te melden voor een gratis account kunnen dit doen door op de onderstaande link te klikken: https://signup.pandadoc.com/free?plan=rec_plans_v4_free . De servicelicentie die aan deze gratis account verbonden is, is beperkt in omvang en mogelijkheden. PandaDoc biedt ook een gratis 14-daagse Proefperiode aan voor elk van de verschillende pakketten hieronder: https://signup.pandadoc.com/ . De 14-daagse Proefperiode is de volledige versie van de Service, waarbij de klant zich gedurende de 14-daagse periode vrijblijvend kan abonneren op de Service. Daarna vervalt de proefperiode en is het onderstaande subartikel 5 van toepassing.

Marketing van services, producten en/of evenementen.. Als onderdeel van het registratieproces worden klanten ook in de gelegenheid gesteld om relevante informatie over de Service te ontvangen, inclusief gerelateerde tips en training plus informatie over andere producten en services die hen mogelijk interesseren. In dit geval kan PandaDoc contact opnemen met de klant via het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven. Acceptatie is optioneel en het weigeren heeft geen invloed op de Service. Mocht de klant kiezen voor het ontvangen van marketingmateriaal, enz., dan kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken door te klikken op de link Uitschrijven in de e-mail en zoals beschreven in PandaDoc’s Privacyverklaring. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op onze mogelijkheid om contact met u op te nemen voor transactionele en/of serviceondersteuning, niet gerelateerd aan marketing. 

3.5. Internationale wetgeving. Waar internationale gegevensbeschermingswetten van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens, worden gebruikers in de proefperiode  doorverwezen naar artikel 16.1 hieronder voor verdere informatie over de inspanningen van PandaDoc om hieraan te voldoen. 

4. Reikwijdte van het gebruik

4.1. Gebruik van Services en beschikbaarheid. PandaDoc behoudt zich het recht voor om, naar eigen en absolute discretie, toegang tot en/of gebruik van de Services te weigeren aan iedereen, op elk moment en om elke reden. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de Services toegankelijk te houden, is het mogelijk dat de Services van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat er onderbrekingen kunnen zijn in de Services en/of het gebruik van en/of toegang tot uw Account als gevolg van omstandigheden zowel binnen onze controle (bijv. routinematig onderhoud) als buiten de controle van PandaDoc. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw toegang tot en/of gebruik van de Services in overeenstemming is met alle wetten, regels en voorschriften die op u van toepassing zijn. Het recht op toegang tot en/of gebruik van de Services wordt ingetrokken indien uw toegang tot en/of gebruik van de Services verboden is. Verder worden de Services alleen voor uw gebruik aangeboden, en niet voor het gebruik en/of voordeel van derden.

4.2. Een Account maken. Om u aan te melden voor, toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Services (“Abonneren”), dient u een account te maken (een “Account”). Uw Account vereist dat u (i) aangeeft akkoord te gaan met deze Voorwaarden, (ii) contactinformatie verstrekt, en (iii) enige andere vorm van authenticatie verstrekt die vereist is tijdens het registratieproces, zoals door PandaDoc naar eigen en absoluut goeddunken bepaald. U stemt ermee in geen Account te maken en/of de Services te gebruiken indien u eerder door ons werd verwijderd en/of uitgesloten van de Services. U stemt ermee in dat PandaDoc niet aansprakelijk is jegens u en/of een derde partij voor enige opschorting en/of beëindiging van uw Account en/of enige weigering van toegang tot en/of gebruik van de Services (of een deel daarvan). U dient accurate en volledige informatie te verstrekken en uw Account informatie up-to-date te houden. Het is niet toegestaan: (a) als gebruikersnaam een naam van een andere persoon kiezen en/of gebruiken met de bedoeling zich als die persoon voor te doen; (b) als gebruikersnaam een naam gebruiken waarop rechten van een andere persoon dan uzelf rusten zonder de nodige toestemming; en/of (c) als gebruikersnaam een naam gebruiken die anderszins beledigend, vulgair en/of obsceen is. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw Account, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw Account en alle andere acties die worden ondernomen namens uw Account. Uw Account is niet overdraagbaar en mag niet worden verkocht, gecombineerd en/of anderszins worden gedeeld met een andere persoon. Als u deze Voorwaarden schendt, kunnen wij uw Account onmiddellijk beëindigen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw bevoegdheid om de Services te gebruiken (met inbegrip van wijzigingen en/of intrekking van licenties van overheidsinstanties), inbreuk op de beveiliging en/of onbevoegde toegang tot en/of gebruik van uw Account. U mag nooit inloggegevens voor uw Account publiceren, verspreiden en/of publiceren. Als wij uw Account beëindigen, kunt u zich niet abonneren op een nieuwe Account, tenzij we u formeel schriftelijk uitnodigen. U moet PandaDoc onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw Account of andere inbreuken op de veiligheid. PandaDoc is niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten door u, inclusief zonder beperking, enige schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijk handelen en/of nalaten.

4.3. Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk gespecificeerd in de Voorwaarden, mag u geen enkel deel van de Services (i) wijzigen en/of er afgeleide werken van maken, disassembleren, reverse compileren en/of reverse engineeren; (ii) enig deel van de Services kopiëren, reproduceren, distribueren, herpubliceren, downloaden, distribueren, openbaar maken, bezwaren, time-sharen, in licentie geven, verkopen, distribueren, weergeven, plaatsen en/of verzenden in welke vorm dan ook en/of op welke wijze dan ook gebruiken of het gebruik ervan toestaan, reproduceren of anderszins dupliceren, openbaar maken, distribueren, wijzigen, bezwaren, time-sharen, in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, distribueren, toewijzen, verhuren, leasen of overdragen van enige Services, noch enig deel daarvan, en/of anderszins commercieel exploiteren van de Services, geheel of gedeeltelijk;  (iii) te framen en/of framingtechnieken te gebruiken om een handelsmerk, logo en/of ander deel van de Services (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, paginaopmaak en/of vorm) in te sluiten; (iv) metatags en/of andere “verborgen tekst” te gebruiken die gebruik maken van PandaDoc’s naam en/of handelsmerken; (v) gebruik te maken van handmatige en/of geautomatiseerde software, apparaten en/of andere processen (inclusief maar niet beperkt tot spiders, robots, scrapers, crawlers, avatars, dataminingtools en dergelijke) om gegevens te “scrapen” en/of te downloaden van pagina’s in de Services (behalve dat wij de beheerders van openbare zoekmachines herroepbare toestemming geven om spiders te gebruiken om materiaal van de Services te kopiëren met als enig doel en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het maken van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar geen caches of archieven van dergelijk materiaal); (vi) de Services te gebruiken en/of er toegang toe te verkrijgen om een gelijkaardige en/of concurrerende website, product en/of services op te bouwen; (vii) enig deel van de Services te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, te plaatsen en/of door te sturen in welke vorm en/of op welke wijze dan ook; (viii) auteursrechtvermeldingen en/of andere eigendomsaanduidingen op en/of in de Services te verwijderen en/of te vernietigen; (ix) PandaDoc en/of haar werknemers en/of directeuren opzettelijk bloot te stellen aan publieke hoon, spot en/of smaad; (x) illegale activiteiten en/of fysieke schade en/of letsel aan een groep, individu, instelling en/of eigendom te promoten en/of hierover informatie te verstrekken; (xi) enige actie te ondernemen die een onredelijke en/of onevenredig grote belasting vormt of kan vormen voor onze infrastructuur (en/of die van onze externe leveranciers); (xii) enige vorm van auto-responder en/of “spam” op de Services te laten draaien, of de Services te gebruiken om illegale wedstrijden, piramidespelen, kettingbrieven, ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of ongevraagde e-mail of multi-level marketingcampagnes  uit te voeren of door te sturen; (xiii) de Services te gebruiken voor enig onwettig doel en/of enige federale, staats-, internationale wet, gedragscode en/of andere richtlijnen te overtreden die van toepassing kunnen zijn op de verleende Services; (xiv) virussen, malware of ander schadelijk materiaal te openen, op te slaan, te verspreiden of te verzenden gedurende uw gebruik van de Service; (xv) de functionaliteit van de Services op enigerlei wijze beschikbaar te maken voor meerdere gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot distributie van de Services of door de Services te uploaden naar een netwerk en/of file-sharingservice en/of via een hosting, application services provider en/of enig ander type service, en/of (xvi) beveiligings- of technologische kenmerken of maatregelen van de Services te omzeilen of uit te schakelen. U houdt zich aan alle technische beperkingen van de Services waardoor u de Services alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Door elk ongeoorloofd gebruik van de Services worden de rechten beëindigd die door PandaDoc zijn verleend op grond van de Voorwaarden. 

5. Betaling

U kunt een maandelijks of jaarlijks pakket kopen waarvan de kosten periodiek van de door u opgegeven creditcard worden afgeschreven. Alle kosten die u onder de Voorwaarden aan PandaDoc bent verschuldigd en moet betalen, moeten volledig worden betaald zonder enige aftrek, verrekening, tegenvordering of inhouding van welke aard dan ook, tenzij vereist door de wet. Alle onder de Voorwaarden verschuldigde en te betalen kosten zijn exclusief de van toepassing zijnde belastingen, die tegen het geldende tarief van tijd tot tijd worden toegevoegd. Wanneer u zich aanmeldt voor een betaald pakket, gaat u ermee akkoord hiervoor te betalen en de verantwoordelijkheid te nemen voor alle kosten die worden gemaakt in verband met het gekozen pakket. Uw abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van de abonnementsperiode, tenzij u annuleert zoals verder hierin uiteengezet.

5.1. Annuleringsbeleid. Klant stemt ermee in om PandaDoc ten minste dertig (30) dagen voor de volgende factureringsdatum schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de accountgegevens van de Klant of beëindiging van zijn machtiging. Bij annulering overeenkomstig dit artikel 5.1 betaalt de Klant alle uitstaande kosten, belastingen, vergoedingen en uitgaven die uit hoofde van het Account zijn verschuldigd. Er volgen echter geen terugbetalingen (pro rata of anderszins) bij annulering. In het belang van eerlijkheid tegenover al onze klanten, worden hierop geen uitzonderingen gemaakt.

5.2. Gratis 14-daagse proefperiode. PandaDoc biedt een gratis 14-daagse proefperiode voor al onze pakketten. U bent niet verplicht om betalingsinformatie in te voeren, maar uw pakket vervalt aan het einde van de 14e dag (of eerder, naar ons goeddunken). Als u ervoor kiest om factureringsgegevens in te voeren, vindt uw eerste betaling aan het einde van de 14e dag na uw inschrijvingsdatum plaats. Als u kiest voor de 14-daagse proefperiode en u annuleert uw account voor het einde van de 14e dag, krijgt u helemaal geen rekening, zelfs niet als u uw factureringsgegevens hebt ingevoerd. Als u tijdens de 14-daagse proefperiode geen pakket koopt, worden de gegevens die u hebt opgegeven mogelijk permanent verwijderd.

5.3. Facturering maandelijks pakket. De maandpakketten van PandaDoc bieden toegang van maand tot maand, waarbij de maandelijkse kosten elke verlengingsdag in rekening worden gebracht (dezelfde dag van de maand waarop u zich oorspronkelijk voor het pakket hebt aangemeld). Maandpakketten worden automatisch elke maand verlengd. Als u opzegt voor een komende verlengingsdag, hebt u toegang tot uw Account tot het einde van de dan lopende maand.

5.3. Facturering jaarlijks pakket. De jaarpakketten van PandaDoc bieden toegang van jaar tot jaar, waarbij de jaarlijkse kosten elke verlengingsdatum in rekening worden gebracht (dezelfde datum van het jaar waarin u zich oorspronkelijk voor het pakket hebt aangemeld). Jaarpakketten worden daarna elk jaar automatisch verlengd. Als u vóór een komende verlengingsdatum opzegt, hebt u tot het einde van het dan lopende jaar toegang tot uw Account.

5.5. Mislukte afschrijvingen; opschorting. Indien de creditcard die u hebt opgegeven, wordt afgesloten of de Account-informatie wordt gewijzigd, of indien, om welke reden dan ook, een betaling wordt geweigerd, dient u onmiddellijk uw Account bij te werken of een nieuwe betaalrekening te verstrekken, al naargelang het geval. Als u niet in staat bent om uw creditcardrekening bij te werken met de juiste informatie, zal PandaDoc u een factuur sturen met het verschuldigde bedrag. U moet het verschuldigde bedrag volledig betalen binnen zeven (7) dagen na de datum van de factuur. U stemt er mee in PandaDoc ten minste dertig (30) dagen voor de direct daaropvolgende factuurdatum schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw Accountinformatie of beëindiging van een machtiging. In het geval dat betalingsdata in een weekend of op een feestdag vallen, begrijpt u dat de betalingen op de eerstvolgende werkdag uitgevoerd worden. PandaDoc kan, zonder aansprakelijkheid jegens u, het wachtwoord, de Account en toegang tot alle of een deel van de Services ongedaan maken indien verschuldigde kosten niet binnen vijfenveertig (45) dagen nadat dergelijke kosten voor het eerst verschuldigd en te betalen zijn onder de Voorwaarden, betaald zijn. In het geval van het voorgaande, is PandaDoc niet verplicht om enige en/of alle Services te leveren totdat de kosten volledig zijn betaald. Accounts die zijn beëindigd, kunnen opnieuw worden geactiveerd indien geldige betalingsinformatie is ingevoerd en de creditcard kan worden belast voor alle kosten die op de Account zijn gekomen sinds de mislukte creditcardafschrijving.  

6. Gebruikerscontent

6.1. U verklaart en garandeert dat: (i) alle informatie en/of Gebruikercontent die u verstrekt in verband met uw toegang tot en/of gebruik van de Services waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is en dat u dergelijke informatie regelmatig zult onderhouden en bijwerken; (ii) u het intellectuele eigendom, andere informatie en alle rechten van PandaDoc, anderen die de Services gebruiken en alle derden respecteert; en (iii) alle informatie en/of Gebruikerscontemt die u verstrekt in verband met uw toegang tot en/of gebruik van de Services geen inbreuk maakt op enig eigendomsrecht van enige partij, inclusief patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht op publiciteit en/of andere rechten.

6.2. Gebruikerscontent. Alle content die u of uw gebruikers uploaden, maken, verzenden, verspreiden en/of plaatsen op/naar de Services, inclusief maar niet beperkt tot, documentlay-outs, broncode, foto’s, video en andere afbeeldingen, audiomateriaal, grafieken, document- of gegevensbestanden, informatie met betrekking tot natuurlijke en andere personen, berichten, e-mail en andere communicatie, bestanden, teksten, personalisatie-instellingen en andere informatie en/of content, die aan PandaDoc wordt of kan worden verstrekt en/of op uw PandaDoc-pagina wordt geplaatst, of door u wordt ingevoerd en/of geüpload via de Services (‘Gebruikerscontent’), ongeacht of deze in het openbaar wordt geplaatst of privé wordt verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die dergelijke Gebruikerscontent heeft gemaakt. PandaDoc is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de verwijdering en/of juistheid van Gebruikerscontent; het niet opslaan, verzenden en/of ontvangen van Gebruikerscontent; en/of de veiligheid, privacy, opslag en/of verzending van andere communicatie afkomstig van en/of met gebruik van de Services. Hierbij verleent u PandaDoc een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, toewijsbare, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om de Gebruikerscontent te gebruiken, te bewerken, te wijzigen, in te korten, samen te voegen, te reproduceren, te distribueren, er afgeleide werken van te maken, weer te geven en uit te voeren ten behoeve van het leveren van de Services en mag PandaDoc uw naam en logo gebruiken voor marketingdoeleinden ten behoeve van PandaDoc. U alleen bent verantwoordelijk voor Gebruikerscontent, en eenmaal gepubliceerd, kan deze niet altijd worden ingetrokken. U verklaart dat u eigenaar bent van, en/of de nodige toestemmingen hebt voor het gebruik en het toestemming geven voor het gebruik van Gebruikerscontent zoals beschreven in deze Voorwaarden. Niettegenstaande iets hierin dat het tegendeel bewijst, kan PandaDoc geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens verzamelen aan de hand waarvan geen personen kunnen worden herleid en die zijn afgeleid van en/of gemaakt door uw gebruik van de Services.

6.3. Feedback. Houd er rekening mee dat we niet vragen om ongevraagde ideeën en/of materialen voor de Services. Indien u ons feedback, suggesties, verbeteringen, uitbreidingen, aanbevelingen en/of functieverzoeken met betrekking tot de Services (‘Feedback’) geeft (in een direct mail, e-mail en/of anderszins), verleent u PandaDoc een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrije licentie om alle Feedback te gebruiken, te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, opnieuw te formatteren, er afgeleide werken van te maken, en anderszins commercieel of niet-commercieel te exploiteren op elke manier die zij geschikt acht, en om de voorgaande rechten in sublicentie te geven. PandaDoc behandelt alle Feedback die u aan PandaDoc geeft als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten beschikt die nodig zijn om de Feedback te verzenden.

6.4. Door anderen geleverde content. De Services kunnen Gebruikerscontent bevatten die door andere gebruikers en/of derden is aangeleverd. Kies zorgvuldig de informatie die u plaatst op, via en/of in verband met de Services. U aanvaardt alle risico’s die verbonden zijn aan Gebruikerscontent, inclusief het vertrouwen van wie dan ook op de kwaliteit, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid ervan door u. We zijn niet verantwoordelijk voor, en hebben geen controle over dergelijke Gebruikerscontent. PandaDoc wijst alle aansprakelijkheid af voor uw openbaarmaking van persoonlijk herleidbare of vertrouwelijke informatie die u via de Services aan andere gebruikers verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat gebruikers van de Services aan wie u persoonlijk herleidbare of vertrouwelijke informatie verstrekt, passende beveiligings- en niet-openbaarmakingsmaatregelen nemen.

7. Verboden gebruikerscontent

U stemt ermee in dat u onder geen enkele omstandigheid Gebruikerscontent (waaronder software, tekst, afbeeldingen of andere informatie) verzendt die: 

(i) onwettig is en/of onwettige activiteiten bevordert;

(ii) een individu of groep belastert, treitert, misbruikt, bedreigt of aanzet tot geweld;

(iii) pornografisch is, discriminerend is en/of anderszins een individu en/of groep slachtoffert en/of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd en/of handicap;

(iv) spam is, machinaal of willekeurig is gegenereerd, ongeoorloofde of ongevraagde reclame, kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde colportage en/of enige vorm van loterij en/of gokken vormt;

(v) virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden en/of andere content bevat en/of installeert die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware en/of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen en/of te beperken en/of om gegevens en/of andere informatie van een derde te beschadigen en/of hiertoe onbevoegd toegang te verkrijgen;

(vi) inbreuk maakt op enig eigendomsrecht van enige partij, met inbegrip van octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht van publiciteit en/of andere rechten;

(vii) zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een van onze werknemers of vertegenwoordigers; en/of

(viii) betaalkaartgegevens bevat, met inbegrip van creditcard- of debetkaartgegevens; en/of

(ix) de privacy schendt van een derde partij of een werknemer en/of vertegenwoordiger van PandaDoc.

8. Beoordeling van gebruikerscontent door PandaDoc

Such retained right shall be interpreted as coming under Customer’s documented instruction for the processing of Personal Data. 8.1. Handhaving. PandaDoc verbindt zich er niet toe om Gebruikerscontent en/of het gedrag van gebruikers van Gebruikerscontent en/of de Services te screenen, te beoordelen, te bewerken, te censureren en/of anderszins te filteren en/of te controleren.  PandaDoc kan, maar is niet verplicht om, handmatig en/of geautomatiseerd alle Gebruikerscontent te beoordelen die is en/of kan worden geüpload op deze Services, en alle gebieden van deze Services te controleren en/of te beoordelen waar gebruikers berichten verzenden en/of plaatsen of met elkaar of PandaDoc communiceren (voor zover van toepassing).  We behouden ons het recht voor (maar hebben geen verplichting) om Gebruikerscontent te beoordelen, en om naar eigen goeddunken een onderzoek in te stellen en/of passende actie tegen u te ondernemen indien u de Voorwaarden schendt en/of anderszins aansprakelijkheid creëert voor ons of een andere persoon.  Dergelijk behouden recht zal worden geïnterpreteerd als vallend onder de gedocumenteerde instructie van de Klant voor de verwerking van Persoonsgegevens.  Een dergelijke maatregel kan onder meer bestaan uit, zonder beperking, het verwijderen en/of wijzigen van uw Gebruikerscontent, het beëindigen van uw Account, en/of het rapporteren van u aan rechtshandhavingsinstanties.

8.2. Aansprakelijkheid Gebruikerscontent. PandaDoc is niet aansprakelijk voor verlies, wissing, verwijdering en/of het niet aankomen bij de beoogde ontvanger van Gebruikerscontent, hetzij veroorzaakt door een computervirus, onbevoegde toegang en/of anderszins. U mag een back-upkopie van alle Gebruikerscontent bewaren en indien u dit doet, verbindt u zich ertoe dit te doen met betrekking tot alle geüploade Gebruikerscontent. PandaDoc behoudt zich het recht voor om toegang tot deze site te weigeren en Gebruikerscontent op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

8.3 U erkent en stemt ermee in dat PandaDoc gebruik maakt van externe serviceverleners voor het hosten en leveren van de Services en het opslaan van Gebruikerscontent. De bescherming van dergelijke Gebruikerscontent is in overeenstemming met de waarborgen van die derde partij voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de Gebruikerscontent. U bent verantwoordelijk voor het op de juiste wijze configureren en gebruiken van de Services, en het nemen van de juiste stappen om de beveiliging, bescherming en back-up van alle Gebruikerscontent te handhaven. PandaDoc is niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang tot, wijziging van, en/of het wissen, vernietigen, beschadigen, verliezen en/of niet opslaan van Gebruikerscontent en/of andere informatie die u indient en/of gebruikt in verband met de Services (inclusief, maar niet beperkt tot als gevolg van uw fouten, handelingen of omissies).

9. Geen juridisch advies; elektronische communicatie

9.1. Geen juridisch advies. De Services bevatten geen juridisch advies en PandaDoc is geen advocatenkantoor. Wij bieden geen juridisch advies, juridische opinies, aanbevelingen, doorverwijzingen, en/of counseling. Een deel van de Services die PandaDoc kan leveren, heeft betrekking op het opstellen van contracten, en/of andere juridische relaties en hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat onze informatie accuraat en bruikbaar is, raden we u aan dat u een advocaat van uw keuze raadpleegt, mocht u juridische bijstand nodig hebben. Tenslotte, anders dan de Services die PandaDoc levert, speelt PandaDoc geen rol in overeenkomsten tussen u en andere gebruikers.

9.2. Lokale wetgeving. Het gebruik van de Services kan onderhevig zijn aan de wetten van verschillende landen of regio’s. U stemt in met het naleven van deze lokale wetten. U stemt ermee in dat uw gebruik van elektronische handtekeningen even geldig is als handmatige handtekeningen indien toegestaan door de lokale wetgeving, en u zorgt ervoor dat uw gebruik van elektronische handtekeningen in overeenstemming is met de lokale wet- en regelgeving.

9.3. Elektronische communicatie. Door gebruik te maken van de Services, gaat u akkoord met het ontvangen van bepaalde communicatie in verband met de Services. De communicatie tussen u en PandaDoc maakt gebruik van elektronische middelen, of u de Services nu gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat PandaDoc kennisgevingen op de Services plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden, (i) stemt u in met het ontvangen van communicatie van PandaDoc in elektronische vorm; en (ii) stemt u ermee in dat alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die PandaDoc elektronisch aan u verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze op papier werd verstrekt. Het voorgaande heeft geen invloed op uw rechten waarvan u niet kunt afzien. 

10. Termijn; beëindiging

Behoudens de bepalingen in dit Artikel blijven de Voorwaarden volledig van kracht zolang u toegang hebt tot en/of gebruik maakt van de Services. Wij kunnen uw Account en/of uw toegang tot en/of gebruik van alle of een deel van de Services op elk moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang en zonder aansprakelijkheid, hetgeen de verwijdering van uw Gebruikerscontent op uw Account uit onze databases kan inhouden. U gaat ermee akkoord dat PandaDoc niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor dergelijke ondernomen maatregelen. Als u uw Account wilt beëindigen, kunt u dit via uw Account doen door de instructies te volgen. PandaDoc heeft geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor enige beëindiging van uw rechten onder de Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot, voor beëindiging van uw Account en/of verwijdering van uw Gebruikerscontent. 

11. Afwijzing van aansprakelijkheid

11.1. PandaDoc is niet verplicht om betrokken te raken bij een geschil dat u met andere gebruikers hebt en/of bij een incident waarbij u partij bent met andere gebruikers, of die worden beïnvloed door en/of anderszins verband houden met de Services.

11.2. PandaDoc wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot Gebruikerscontent, inclusief fouten, virussen, smaad, laster, obsceniteit of onnauwkeurigheid in de Gebruikerscontent, al dan niet voortvloeiend uit de wetten op het auteursrecht, laster, privacy of anderszins, verboden Gebruikerscontent en alle andere Gebruikerscontent.  U bent zelf verantwoordelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, tot de Services) die voortvloeit uit het gebruik (en/of het indienen) van enige Gebruikerscontent en/of de Services (inclusief, zonder beperking, geschillen en incidenten beschreven in de voorgaande secties) en gerelateerde transacties en/of voorvallen. PandaDoc is niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang tot uw Account, en/of het automatisch doorsturen van berichten en/of virussen (veroorzaakt door virussen of anderszins).

12. Geen aansprakelijkheid voor verloren data

Waar PandaDoc webhosting of andere diensten via de Services aanbiedt waarbij computeropslagruimte wordt geleverd, en/of met betrekking tot andere relevante diensten, behoudt PandaDoc zich het recht voor om limieten en/of beperkingen (tijdelijk of anderszins) op het gebruik van de Service op te leggen en te wijzigen, inclusief, zonder beperking, limieten op de geleverde opslag door verwijzing naar opslagruimte, tijd/leeftijd van bestanden, aantal en/of grootte van bestanden, hoeveelheid gedownloade en/of geüploade data en/of andere criteria die PandaDoc kan specificeren. Alle content en/of materialen die een dergelijke limiet overschrijden, mogen worden verwijderd en/of niet worden geaccepteerd voor dergelijke opslag zonder aansprakelijkheid voor PandaDoc.

13. Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

13.1. AFWIJZING VAN GARANTIES. DE SERVICES, EN ALLE CONTENT, WORDEN DOOR PANDADOC AAN U GELEVERD OP BASIS VAN ‘ZOALS DEZE ZIJN’, ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, BEHALVE VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE VOORWAARDEN. PANDADOC GEEFT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET, WETTELIJK EN/OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID, EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT BEPAALDE OMGANGS-, HANDELS- OF GEBRUIKSPRAKTIJKEN, DIE PANDADOC ALLEMAAL UITDRUKKELIJK AFWIJST. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GEVEN PANDADOC EN/OF HAAR LICENTIEGEVERS, PARTNERS EN LEVERANCIERS VAN CONTENT GEEN GARANTIE DAT (I) DE SERVICES EN/OF CONTENT AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN EN/OF VOORTDUREND BESCHIKBAAR, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN/OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN; (II) DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES WORDEN VERKREGEN DOELTREFFEND, NAUWKEURIG EN/OF BETROUWBAAR ZIJN; (III) ALLE CONTENT EN/OF SOFTWARE DIE OP EN/OF VIA DE SERVICES BESCHIKBAAR IS, VRIJ IS VAN VIRUSSEN EN/OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN EN/OF (IV) PANDADOC AANSPRAKELIJK EN/OF ANDERSZINS VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN STORING EN/OF VERTRAGING IN HET BIJWERKEN VAN DE SERVICES EN/OF DE CONTENT.  GEEN ENKEL ADVIES EN/OF INFORMATIE, MONDELING EN/OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN PANDADOC EN/OF VIA UW TOEGANG TOT EN/OF GEBRUIK VAN DE SERVICES VORMT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN IS VERMELD.

ALS DE TOEPASSELIJKE WETTEN BEPAALDE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SERVICES VOORSCHRIJVEN, IS DE DUUR VAN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT ZESTIG (60) DAGEN VANAF DE DATUM VAN HET EERSTE GEBRUIK. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR PANDADOC OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN PANDADOC MAG OOIT WORDEN BESCHOUWD ALS EEN GARANTIE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. IS DIT VOOR U HET GEVAL, DAN ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING.

13.2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN PANDADOC, HAAR BESTUURSLEDEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN/OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN U EN/OF IEMAND ANDERS VOOR (I) WELKE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF ALS BOETE OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING DAN OOK, MET INBEGRIP VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS EN/OF WINSTEN, AL DAN NIET TE VOORZIEN, ONGEACHT IN WELKE VORM, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, EN/OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, ZELFS ALS PANDADOC VOORAF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; EN/OF (II) PROGRAMMAFOUTEN, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN/OF VERGELIJKBAAR HIERMEE (ONGEACHT DE BRON VAN HERKOMST). HET VOORGAANDE IS VAN TOEPASSING ONDANKS ENIGE NALATIGHEID, WANGEDRAG, FOUTEN EN/OF OMISSIES VAN PANDADOC, HAAR WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS EN/OF AGENTEN. OMDAT IN SOMMIGE STATEN EN/OF RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING EN/OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE EN/OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, WORDT IN DERGELIJKE STATEN EN/OF RECHTSGEBIEDEN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PANDADOC BEPERKT TOT ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PANDADOC JEGENS U VOOR DIRECTE SCHADE IN VERBAND MET DE SERVICES IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U AAN PANDADOC HEBT BETAALD IN VERBAND MET DE SERVICES IN DE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM. DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE BEPERKINGEN VAN SCHADEVERGOEDING VORMEN FUNDAMENTELE ONDERDELEN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PANDADOC EN U.

14. Schadeloosstelling en afstandsverklaring

14.1. Schadeloosstelling. PandaDoc, haar leveranciers en licentiegevers, en haar respectievelijke dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, werknemers, vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden worden door u schadeloos gesteld voor, verdedigd tegen en gevrijwaard van alle eisen, procedures, verliezen, kosten, schade, toekenningen, honoraria, uitgaven en/of aansprakelijkheden van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten, die voortkomen uit en/of verband houden met (i) uw gebruik van de Services en/of het onvermogen om de Services te gebruiken; (ii) uw Gebruikerscontent; (iii) uw schending van de Voorwaarden, (iv) uw schending van rechten van derden door gebruik van de Services of Gebruikerscontent; (v) fraude die u pleegt en/of uw opzettelijk wangedrag en/of nalatigheid (vi) uw interactie met een andere gebruiker; en/of (vii) uw gebruik van de Services dat in strijd is met enige toepasselijke wet op de gegevensbescherming/privacy. We behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door u op ons te nemen, in welk geval u ons helpt en met ons samenwerkt bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen. U gaat ermee akkoord geen enkele zaak te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PandaDoc. PandaDoc zal zich redelijkerwijs inspannen om u van dergelijke claims, gedingen of procedures op de hoogte te stellen zodra zij daarvan op de hoogte is. 

14.2. Verklaring van afstand. U ontslaat ons, onze filialen en elk van onze dochterondernemingen en hun respectievelijke werknemers, aannemers, directeuren, leveranciers en vertegenwoordigers hierbij voor altijd van, en doet hierbij afstand van ieder geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie in het verleden, heden en toekomst van iedere soort en aard (inclusief persoonlijk letsel, dood en schade aan eigendommen), die is ontstaan of direct of indirect voortvloeit uit, en/of direct of indirect betrekking heeft op: (i) de Services; (ii) enige onnauwkeurige, onvolledige, onbetrouwbare, illegale of inbreukmakende content geplaatst op de Services, hetzij veroorzaakt door ons of een gebruiker van de Services, of door apparatuur of programmering in verband met of gebruikt in de Services; (iii) het gedrag, hetzij online of offline, van een gebruiker; (iv) enig letsel, verlies of schade veroorzaakt door een andere gebruiker of Gebruikerscontent geplaatst op de Services, hetzij online of offline; en (v) enige fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in werking en/of transmissie, communicatielijn storing, diefstal en/of vernietiging en/of onbevoegde toegang tot, en/of wijziging van, de communicatie van de gebruikers van de Services.

ALS U EEN INWONER BENT VAN CALIFORNIË, DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN DE CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542 IN VERBAND MET HET VOORGAANDE, WAARIN STAAT:  “EEN ALGEMENE VRIJWARING STREKT ZICH NIET UIT TOT VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT DEZE IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJWARING, EN DIE, INDIEN DEZE BIJ HEM OF HAAR BEKEND WAREN GEWEEST, VAN WEZENLIJKE INVLOED ZOUDEN ZIJN GEWEEST OP ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR.”

15. Links

De Services kunnen zijn geïntegreerd in en/of kunnen links bevatten naar diverse andere onafhankelijke producten en/of services van derden (‘Gelinkte Websites’) die voor u interessant kunnen zijn en die alleen voor uw gemak zijn opgenomen. PandaDoc beheert en/of onderschrijft dergelijke Gelinkte websites niet en is niet verantwoordelijk voor de content ervan noch voor de nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, adviezen en/of verklaringen die op dergelijke Gelinkte websites staan. U dient op eigen risico uw eigen onafhankelijke oordeel te vormen over uw interactie met Gelinkte websites. We raden u aan om op te letten wanneer u de Services verlaat en om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke Gelinkte website die u bezoekt. PandaDoc behoudt zich het recht voor om iedere link en/of linkprogramma op ieder moment naar eigen en absolute goeddunken te beëindigen. We wijzen alle garanties, expliciet en impliciet, af met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid en wettelijkheid en/of anderszins van materialen en/of informatie die op dergelijke Gelinkte websites staan.

16. Diversen

16.1. Toepasselijke wetgeving. Voor zover internationale wetten inzake gegevensbescherming van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke informatie tussen PandaDoc en Klant, zijn de standaard Gegevensverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement of ‘DPA’) en bijgevoegde Standaard contractuele clausules (Standard Contractual Clauses) te vinden op PandaDoc DPAopgenomen door middel van verwijzing en maken deel uit van deze Servicevoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door beide partijen. 

16.2. Gehele overeenkomst; conflict. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door PandaDoc en u, vormen de Voorwaarden (inclusief, zonder beperking, de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en de bedrijfsregels, beleidsregels en/of procedures van PandaDoc zoals hierboven beschreven) de volledige overeenkomst tussen PandaDoc en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. 

16.3. Geldend recht. Behoudens voor zover toepasselijk recht, indien van toepassing, anders bepaalt, is op deze Overeenkomst en elke toegang tot of gebruik van de Services het recht van de Amerikaanse staat Delaware van toepassing, met uitzondering van conflicten van wettelijke bepalingen.

16.4. Arbitrage. Met uitzondering van claims voor een voorlopige of billijke voorziening of claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (die voor elke bevoegde rechtbank kunnen worden gebracht zonder het verschaffen van een waarborgsom), worden alle geschillen die voortvloeien uit de Voorwaarden definitief beslecht in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules (‘Regels’) van de American Arbitration Association (‘AAA’) door drie arbiters die in overeenstemming met deze Regels zijn benoemd. De arbitrage vindt plaats in de Amerikaanse staat Delaware, in het Engels en de arbitragebeslissing kan in elke rechtbank ten uitvoer worden gelegd. De winnende partij in een geding of procedure om de Voorwaarden af te dwingen, heeft recht op vergoeding van kosten en honoraria van advocaten. U kunt zich afmelden en deze overeenkomst tot arbitrage weigeren door contact op te nemen met PandaDoc binnen dertig (30) dagen vanaf de datum dat deze arbitragebepaling voor het eerst op u van toepassing werd (d.w.z. de datum waarop u de Voorwaarden aanvankelijk aanvaardde).

(i)  Afstand van juryrechtspraak. DE PARTIJEN DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN GRONDWETTELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR DE RECHTER TE STAPPEN EN EEN PROCES TE VOEREN TEN OVERSTAAN VAN EEN RECHTER OF EEN JURY, en kiezen er in plaats daarvan voor dat alle claims en geschillen worden beslecht door arbitrage. Arbitrageprocedures zijn over het algemeen beperkter, efficiënter en minder kostbaar dan regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door een rechtbank. In het geval dat er een geschil ontstaat tussen u en PandaDoc in een staats- of federale rechtbank in een proces om een arbitrage-uitspraak te annuleren of af te dwingen of anderszins, ZIEN U EN PANDADOC AF VAN ALLE RECHTEN OP JURYRECHTSPRAAK, en kiezen er in plaats daarvan voor dat het geschil door een rechter wordt beslecht.

(ii) Afstand van groeps- of samengevoegde rechtszaken. ALLE CLAIMS EN GESCHILLEN BINNEN DE REIKWIJDTE VAN DIT ARTIKEL 16.3 MOETEN OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET OP GROEPSBASIS WORDEN GEARBITREERD OF BERECHT, EN CLAIMS VAN MEER DAN ÉÉN KLANT OF GEBRUIKER KUNNEN NIET GEZAMENLIJK OF GECONSOLIDEERD MET DIE VAN EEN ANDERE KLANT OF GEBRUIKER WORDEN GEARBITREERD OF BERECHT. In het geval dat dit artikel ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, hebben noch u noch wij recht op arbitrage en in plaats daarvan zullen claims en geschillen worden beslecht in een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware.

16.5. Verwijzing. U stemt ermee in dat we naar u mogen verwijzen als onze klant, en dat we redelijkerwijs, op royalty-vrije basis, uw handelsmerk en/of logo voor een dergelijk doel mogen gebruiken.

16.6. Scheidbaarheid. Indien een deel van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dat deel zodanig worden geïnterpreteerd dat het de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weergeeft, en blijven de overige delen volledig van kracht. Een verklaring van afstand door een partij van een voorwaarde of bepaling van de Voorwaarden en/of een schending daarvan, betekent in geen geval, dat er afstand wordt gedaan van een dergelijke voorwaarde of bepaling of een daaropvolgende schending daarvan.

16.7. Overdracht. U mag uw rechten onder de Voorwaarden niet overdragen aan een andere partij zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PandaDoc; PandaDoc mag haar rechten onder de Voorwaarden zonder voorwaarde overdragen. De Voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

16.8. Overmacht. Behalve voor betalingsverplichtingen zijn noch PandaDoc noch de Klant aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen buiten de redelijke controle van een partij, die denial-of-service (DoS)-aanvallen, storingen bij een externe hostingprovider of nutsbedrijf, tekorten, rellen, pandemieën, brand, ovemacht, oorlog, stakingen, terrorisme en overheidsmaatregelen kunnen omvatten.

16.9. Overleving. Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, overleven beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, licenties van Gebruikerscontent, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaringsbepalingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

16.10. Geen verklaring van afstand. Geen verklaring van afstand door u en/of PandaDoc van enige schending en/of verzuim en/of het niet uitoefenen van enig recht toegestaan onder de Voorwaarden, vormt een verklaring van afstand van enige voorgaande en/of volgende schending en/of verzuim en/of een verklaring van afstand en/of verbeurdverklaring van enige soortgelijke en/of toekomstige rechten onder de Voorwaarden. 

Contact

Indien u aanvullende informatie wenst over de Voorwaarden of vragen hebt over een handelsrelatie met PandaDoc, kunt u contact met ons opnemen via legal@pandadoc.com.