Tillägg om rätten till integritet i EU

Innehållsförteckning

  1. Rätten till integritet i EU
  2. Klagomål

Rätten till integritet i EU

Om du är bosatt i Europeiska unionen (“EU”) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) styr EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”) hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Om du bor i Storbritannien styr Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning (“Storbritanniens GDPR”) hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Enligt GDPR och Storbritanniens GDPR har invånare i EU och Storbritannien vissa rättigheter avseende sina personuppgifter. Du kan göra följande val angående dina personuppgifter:

Klagomål

Vi gör vårt yttersta oss att lösa berättigade klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter.  För frågor eller klagomål angående vår praxis för dataanvändning eller detta sekretessmeddelande ber vi dig kontakta oss enligt nedan. Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål har du rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Observera att dina rättigheter inte är absoluta, vilket innebär att det under vissa omständigheter finns undantag enligt tillämplig lagstiftning. Lagstiftningen kan ge undantag från förfrågningar som rör dina personuppgifter. Till exempel kan, för att tillhandahålla våra tjänster till dig, radering av dina personuppgifter hindra dig från att komma åt eller använda den.

Du kan utöva dessa rättigheter här. Vi svarar på en sådan begäran i rimlig tid enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi behöver mer tid för att fullfölja din begäran meddelar vi dig i förväg. Vi kommer inte under några omständigheter att överskrida den lagstadgade tidsgränsen.

Observera att vi, i enlighet med gällande lagstiftning, kräver att du styrker din identitet. Vi kan verifiera din identitet via telefonsamtal eller e-post. Beroende på din begäran kommer vi att be om uppgifter som ditt namn eller annan kontoinformation. Vi kan även be dig att tillhandahålla en undertecknad försäkran som bekräftar din identitet. Efter en begäran vidtar vi rimliga åtgärder för att tillhandahålla, korrigera eller radera dina personuppgifter i våra register.

Under vissa omständigheter kan du utse ett auktoriserat ombud för att skicka in förfrågningar om att utöva vissa sekretessrättigheter för din räkning. Vi behöver verifiera att du har gett det auktoriserade ombudet tillstånd att göra en förfrågan för din räkning. Du måste förse oss med en kopia av den undertecknade fullmakten du har gett till det auktoriserade ombudet att skicka in begäran för din räkning och verifiera din egen identitet direkt med oss. Om du är ett auktoriserat ombud som lämnar in en begäran för en enskild persons räkning måste du bifoga en kopia av följande information med begäran:

  1. Ett ifyllt, signerat formulär för utnämnande av behörigt ombud som anger att du har behörighet att agera å konsumentens vägnar.

Om vi inte får denna information kommer begäran att avslås.