Användarvillkor

Uppdaterad: 5 maj 2023

De allmänna villkoren är skrivna på engelska men tillhandahålls som en service på flera språk. Oavsett om det finns en avvikelse eller konflikt mellan dessa versioner och den engelskspråkiga versionen ska den engelskspråkiga versionen gälla i samtliga fall.

Välkommen till dokumentplattformstjänsten som erbjuds av PandaDoc, Inc., ett Delaware-företag (“PandaDoc”, “vi”, “vår” eller “oss”). Följande villkor (“villkoren”) reglerar din åtkomst till och/eller användning av dokumentplattformen, webbplatsen och PandaDocs innehåll, tjänster och produkter tillgängliga på och/eller via webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, tjänster för elektronisk signatur, onlineuppladdningar, visning, leverans, bekräftelse och begränsade lagringstjänster för dokument och/eller elektroniska kontrakt (gemensamt benämnda “tjänsterna”). Du anger och samtycker uttryckligen till att tjänsterna endast är avsedda för yrkesmässigt bruk och att detta är en affärstransaktion som inte omfattas av konsumentlagstiftningen.

Meddelande om skiljedomsförfarande

MEDDELANDE OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE: MED UNDANTAG FÖR VISSA TYPER AV TVISTER SOM BESKRIVS I SKILJEDOMSKLAUSULEN SOM ANGES HÄRI, SAMTYCKER DU TILL ATT TVISTER MELLAN DIG OCH PANDADOC LÖSES GENOM OBLIGATORISKT SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH DU AVSÄGER DIG RÄTTEN ATT DELTA I EN KOLLEKTIV STÄMNING OCH/ELLER EN KOLLEKTIV PRÖVNING GENOM SKILJEDOMSFÖRFARANDE.

1. Godkännande av villkor

Tjänsterna erbjuds och tillhandahålls med förbehåll för ditt godkännande av de villkor som finns häri och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning, PandaDocs sekretessmeddelande) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan av PandaDoc som är kopplade till tjänsterna som vi hänvisar till. Genom att öppna, registrera dig för och/eller använda tjänsterna på något sätt godkänner du villkoren häri. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda tjänsterna.

2. Ändringar

Vi kan göra ändringar i villkoren och/eller våra andra driftsregler, policyer och/eller rutiner från tid till annan, efter eget gottfinnande. Vi meddelar dig om eventuella ändringar av villkoren genom att publicera de uppdaterade villkoren på PandaDocs webbplats och/eller tjänsterna, och vi reviderar datumet för uppdatering ovan. Eventuella ändringar av våra driftsregler, policyer och/eller rutiner ska införlivas genom hänvisning häri. Det är ditt ansvar att granska villkoren ofta och hålla dig informerad om eventuella ändringar i dem. Vi kan även förse dig med ytterligare underrättelseformer om ändringar och/eller uppdateringar beroende på omständigheterna, inklusive men inte begränsat till att skicka dig ett e-postmeddelande som informerar dig om ändringarna och/eller genom att på ett framträdande sätt publicera ett meddelande om ändringarna på PandaDocs webbplats och/eller tjänster. Om du inte samtycker till ändringarna och/eller ändringarna skall du inte använda tjänsterna efter det datum då ändringarna träder i kraft. Den aktuella versionen av villkoren ersätter alla tidigare versioner. Du samtycker till att din fortsatta användning av tjänsterna efter att sådana ändringar har publicerats utgör ditt godkännande av de reviderade villkoren och driftsreglerna, policyerna och/eller rutinerna (beroende på vad som är tillämpligt).

3. Licens för användning av våra tjänster

3.1. Äganderätt och rätt till åtkomst och/eller användning av tjänsterna. Genom att använda tjänsterna och med förbehåll för din efterlevnad av villkoren: (i) ger PandaDoc och våra licensgivare dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig rätt att använda och/eller få tillgång till tjänsterna; och (ii) samtycker du till att inte reproducera, distribuera, skapa härledda verk av, offentligt visa, offentligt utföra, licensiera, sälja och/eller sälja vidare innehåll, programvara, produkter och/eller tjänster som erhållits från och/eller via tjänsterna utan uttryckligt skriftligt tillstånd från PandaDoc. Varken villkoren eller din tillgång till och/eller användning av tjänsterna ger till dig och/eller någon tredje part några rättigheter, äganderätt och/eller del i några immateriella rättigheter relaterade till tjänsterna.

3.2. Förbehåll för rättigheter. Våra tjänster och våra licensgivares tjänster skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga lagar, inklusive amerikansk upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Med förbehåll för de begränsade rättigheter som uttryckligen beviljas härunder förbehåller sig PandaDoc och/eller våra tredjepartsleverantörer, licensgivare och leverantörer alla rättigheter, all äganderätt och del i och till tjänsterna, inklusive utan begränsning alla relaterade globala immateriella rättigheter. Inga rättigheter beviljas dig härunder annat än vad som uttryckligen anges häri.

3.3. Innehållets tillgänglighet. Vi garanterar inte att innehåll kommer att göras tillgängligt på tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att, men har ingen skyldighet att, (i) ta bort, redigera och/eller modifiera innehåll efter eget gottfinnande, när som helst, utan meddelande till dig och av vilken anledning som helst (inklusive men inte begränsat till vid mottagande av anspråk och/eller anklagelser från tredje part och/eller myndigheter som rör sådant innehåll och/eller om vi är oroliga för att du kan ha brutit mot villkoren), och/eller utan någon anledning alls och (ii) ta bort eller blockera allt innehåll från tjänsterna.

3.4. Kostnadsfria konton, provperioder. PandaDoc tillhandahåller provperioder för sina tjänster i form av ett kostnadsfritt konto och en kostnadsfri 14-dagars provperiod.  Villkoren häri, och särskilt punkt 4 nedan gäller. Kunder som vill abonnera genom att registrera sig för ett kostnadsfritt konto kan göra det genom att gå till länken som finns här: https://signup.pandadoc.com/free?plan=rec_plans_v4_free.  Den servicelicens som är kopplad till detta kostnadsfria konto har begränsad omfattning och begränsade funktioner. PandaDoc erbjuder även en kostnadsfri 14-dagars provperiod med alla dess olika paket tillgängliga här: https://signup.pandadoc.com/. Provperioden på 14 dagar är den fullständiga versionen av tjänsten, varigenom kunden kan abonnera på tjänsten utan förpliktelser under 14-dagarsperioden. Därefter skall provperioden löpa ut och punkt 5 nedan ska gälla.

Marknadsföring av tjänster, produkter och/eller evenemang. Som en del av registreringsprocessen ges kunderna även möjlighet att få relevant information om tjänsten – inklusive relaterade tips och utbildning – samt information om andra produkter och tjänster som kan intressera dem. I detta fall kan PandaDoc kontakta kunden via e-post som tillhandahålls vid registreringen. Godkännandet är valfritt och att avböja att delta kommer inte att påverka tjänsten. Om kunden väljer att ta emot marknadsföringsmaterial etc. kan detta samtycke när som helst återkallas genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandet och även enligt beskrivningen i PandaDocs sekretesspolicy. Återkallelse av samtycke påverkar inte vår möjlighet att kontakta dig angående transaktions- och/eller tjänstesupport, som inte är relaterad till marknadsföring. 

3.5. Internationell lagstiftning. Där internationella dataskyddslagar gäller för behandling av personuppgifter, hänvisas provanvändare till punkt 16.1 nedan för ytterligare information om PandaDocs ansträngningar för efterlevnad. 

4. Tillämpningsområde

4.1. Användning av tjänster och tillgänglighet. PandaDoc förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka åtkomst till och/eller användning av tjänsterna för vem som helst, när som helst och av vilken anledning som helst. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att hålla tjänsterna tillgängliga, kan tjänsterna vara otillgängliga från tid till annan. Du är införstådd med och samtycker till att det kan förekomma avbrott i tjänsterna och/eller användning av och/eller åtkomst till ditt konto på grund av omständigheter både inom vår kontroll (t.ex. rutinmässigt underhåll) och utanför PandaDocs kontroll. Du är ensam ansvarig för att säkerställa att din åtkomst till och/eller användning av tjänsterna är i överensstämmelse med alla lagar, regler och förordningar som är tillämpliga för dig och rätten att få tillgång till och/eller använda tjänsterna återkallas där din åtkomst till och/eller användning av tjänsterna är förbjuden. Vidare erbjuds tjänsterna endast för din användning och inte för användning av och/eller till gagn för någon tredje part.

4.2. Skapa ett konto. För att registrera dig, få tillgång till och/eller använda tjänsterna (“abonnera”) måste du skapa ett konto (ett “konto”). Ditt konto kräver att du (i) samtycker till dessa villkor, (ii) tillhandahåller kontaktinformation och (iii) skickar in sådan annan form av autentisering som kan krävas under registreringsprocessen, som det bestäms av PandaDoc. Du samtycker till att inte skapa ett konto och/eller använda tjänsterna om du tidigare har tagits bort av oss och/eller förbjudits från tjänsterna. Du samtycker till att PandaDoc inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig och/eller någon tredje part för avstängning och/eller uppsägning av ditt konto och/eller nekad åtkomst till och/eller användning av tjänsterna (eller någon del därav). Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information och hålla din kontoinformation uppdaterad. Du får inte: (a) välja och/eller använda ett namn på en annan person som användarnamn med avsikt att utge dig för att vara den personen; (b) använda ett namn som användarnamn som omfattas av några rättigheter för en annan person än dig utan tillämpligt tillstånd; och/eller (c) använda ett namn som användarnamn som på annat sätt är stötande, vulgärt och/eller obscent. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto samt alla andra åtgärder som vidtas i samband med ditt konto. Ditt konto kan inte överföras och får inte säljas, slås ihop och/eller på annat sätt delas med någon annan person. Om du bryter mot dessa villkor kan vi avsluta ditt konto omedelbart. Du måste omedelbart meddela oss om eventuella ändringar i din behörighet att använda tjänsterna (inklusive eventuella ändringar och/eller återkallande av licenser från statliga myndigheter), säkerhetsöverträdelser och/eller obehörig åtkomst till och/eller användning av ditt konto. Du får aldrig publicera, distribuera och/eller posta inloggningsuppgifter till ditt konto. Om vi avslutar ditt konto får du inte abonnera på ett nytt konto om vi inte formellt bjuder in dig skriftligen. Du måste omedelbart meddela PandaDoc om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsöverträdelser. PandaDoc ansvarar inte för några handlingar och/eller underlåtenheter av dig, inklusive utan begränsning eventuella skador av något slag som uppstått till följd av sådana handlingar och/eller underlåtenheter.

4.3. Begränsningar. Med undantag för vad som uttryckligen anges i villkoren får du inte (i) modifiera, och/eller skapa härledda verk av, demontera och/eller bakåtkompilera någon del av tjänsterna; (ii) kopiera, reproducera, distribuera, publicera, ladda ner, distribuera, lämna ut, registrera, tidsdela, licensiera, sälja, distribuera, visa, publicera och/eller överföra någon del av tjänsterna i någon form och/eller på något sätt använda eller tillåta användning av, reproducera eller på annat sätt duplicera, lämna ut, distribuera, modifiera, hindra, tidsdela, licensiera, underlicensiera, sälja, distribuera, tilldela, hyra ut, leasa eller överföra några tjänster, någon del därav, och/eller på annat sätt kommersiellt exploatera tjänsterna, helt eller delvis;  (iii) rama in och/eller använda inramningstekniker för att omsluta något varumärke, logotyp och/eller annan del av tjänsterna (inklusive bilder, text, sidlayout och/eller form); (iv) använda några metataggar och/eller annan “dold text” med PandaDocs namn och/eller varumärken; (v) använda någon manuell och/eller automatiserad programvara, enheter och/eller andra processer (inklusive men inte begränsat till spindlar, robotar, skrapor, sökrobotar, avatarer, datautvinningsverktyg eller liknande) för att “skrapa” och/eller ladda ner data från sidor som ingår i tjänsterna (förutom att vi ger operatörer av offentliga sökmotorer återkalleligt tillstånd att använda spindlar för att kopiera material från tjänsterna enbart i syfte att och endast i den utsträckning som krävs för att skapa offentligt tillgängliga sökbara index över materialet, men inte cacheminnen eller arkiv av sådana); (vi) använda och/eller få tillgång till tjänsterna för att bygga en liknande och/eller konkurrerande webbplats, produkt och/eller tjänst; (vii) kopiera, reproducera, distribuera, publicera, återpublicera, ladda ner, visa, publicera och/eller överföra någon del av tjänsterna i någon form och/eller på något sätt; (viii) ta bort och/eller förstöra eventuella upphovsrättsmeddelanden och/eller andra äganderättsmärkningar som finns på och/eller i tjänsterna; (ix) avsiktligt utsätta PandaDoc och/eller dess anställda och/eller styrelseledamöter för offentligt förakt, förlöjligande och/eller ärekränkning; (x) främja och/eller tillhandahålla information om olaglig verksamhet och/eller fysisk skada och/eller skada på någon grupp, individ, institution och/eller egendom; (xi) vidta någon åtgärd som ålägger eller kan ålägga (enligt vårt eget gottfinnande) en orimlig och/eller oproportionerligt stor belastning på vår (och/eller våra tredjepartsleverantörers) infrastruktur; (xii) använda någon form av autosvar och/eller “skräppost” på tjänsterna, eller använda tjänsterna för att genomföra eller vidarebefordra olagliga tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial eller oönskad e-post eller marknadsföringskampanjer på flera nivåer; (xiii) använda tjänsterna för något olagligt syfte och/eller för att bryta mot någon federal, statlig, internationell lag, uppförandekod och/eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga på de tjänster som tillhandahålls; (xiv) få tillgång till, lagra, distribuera eller överföra virus, skadlig kod eller annat skadligt material under din användning av tjänsten; (xv) göra tjänsternas funktionalitet tillgänglig för flera användare på något sätt, inklusive, men inte begränsat till distribution av tjänsterna eller genom att ladda upp tjänsterna till ett nätverk och/eller en fildelningstjänst och/eller genom någon leverantör av webbhotell, applikationstjänster och/eller någon annan typ av tjänst, och/eller (xvi) kringgå eller inaktivera några säkerhetsfunktioner eller tekniska åtgärder för tjänsterna. Du kommer att följa alla tekniska restriktioner på tjänsterna som tillåter dig att endast använda tjänsterna på vissa sätt. All obehörig användning av tjänsterna upphäver de rättigheter som beviljats av PandaDoc i enlighet med villkoren.

5. Betalning

Du kan köpa ett månads- eller årsabonnemang och ditt kreditkort kommer att debiteras på återkommande basis. Alla avgifter som du ska betala till PandaDoc enligt villkoren måste betalas i sin helhet utan avdrag, kvittning, motkrav eller undanhållande av något slag om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning. Alla avgifter som ska betalas enligt villkoren är exklusive tillämpliga skatter, som läggs till gällande pris från tid till annan. När du registrerar dig för ett betalt abonnemang samtycker du till att betala och ansvara för alla debiteringar som görs i enlighet med det valda abonnemanget, och ditt abonnemang förnyas automatiskt i slutet av abonnemangsperioden om du inte säger upp det enligt vad som anges här.

5.1. Annulleringspolicy. Kunden samtycker till att meddela PandaDoc skriftligen om alla ändringar i kundens kontouppgifter eller uppsägning av dess auktorisering minst trettio (30) dagar före nästa faktureringsdatum. Vid uppsägning enligt detta avsnitt 5.1 betalar kunden alla utestående avgifter, skatter, kostnader och utgifter som denne är skyldig under kontot, om tillämpligt. För att skapa rättvisa för alla våra kunder kommer inga undantag att göras.

5.2. Kostnadsfri 14-dagars provperiod. PandaDoc erbjuder en kostnadsfri 14-dagars provperiod för alla våra abonnemang. Du behöver inte ange betalningsinformation, men ditt abonnemang kommer att förfalla vid den 14:e dagens slut (eller tidigare, enligt vårt gottfinnande). Om du väljer att ange faktureringsinformation kommer din första debitering att ske i slutet av den 14:e dagen efter ditt registreringsdatum. Om du väljer provperioden på 14 dagar och avslutar ditt konto före den 14:e dagens slut kommer du inte att debiteras alls, även om du har angett dina faktureringsuppgifter. Om du inte köper ett abonnemang under provperioden på 14 dagar kan de uppgifter du inkluderar raderas permanent.

5.3. Fakturering av månadsabonnemang. PandaDocs månadsabonnemang ger tillgång från månad till månad, med månatliga debiteringar varje förnyelsedag (samma dag i den månad som du ursprungligen registrerade dig för abonnemanget). Månadsabonnemang förnyas automatiskt varje månad. Om du annullerar före en kommande förnyelsedag har du tillgång till ditt konto till slutet av den innevarande månaden.

5.4. Fakturering av årsabonnemang. PandaDocs årsabonnemang ger tillgång från år till år och betydande besparingar jämfört med månadsabonnemanget. Årsavgifter tas ut varje förnyelsedatum (samma datum som du ursprungligen registrerade dig för abonnemanget). Årsabonnemang förnyas automatiskt varje år därefter. Om du annullerar innan ett kommande förnyelsedatum har du tillgång till ditt konto till slutet av det innevarande året.

5.5. Betalningar som inte går igenom; Avstängning. Om ditt registrerade kreditkort stängs eller kontoinformationen ändras, eller om en debitering av någon anledning avvisas, ska du omedelbart uppdatera ditt konto eller tillhandahålla ett nytt betalkonto, beroende på vad som är tillämpligt. Om du inte kan uppdatera ditt kreditkortskonto med de uppgifter som krävs skickar PandaDoc en faktura till dig med uppgifter om det belopp som ska betalas. Du måste betala hela det förfallna beloppet inom sju (7) dagar efter fakturadatumet. Du samtycker till att meddela PandaDoc skriftligen om eventuella ändringar av din kontoinformation eller uppsägning av auktorisering minst trettio (30) dagar före det omedelbart efterföljande faktureringsdatumet. Om betalningsdatum infaller på en helg eller helgdag är du införstådd med att betalningarna kan verkställas nästa arbetsdag. PandaDoc kan, utan ansvar gentemot dig, inaktivera lösenordet, kontot och tillgång till alla eller delar av tjänsterna om eventuella avgifter inte betalas inom fyrtiofem (45) dagar efter att sådana avgifters första förfallodag och ska betalas enligt villkoren. I händelse av ovanstående är PandaDoc inte skyldigt att tillhandahålla någon och/eller alla tjänster förrän sådana avgifter har betalats i sin helhet. Konton som har avslutats kan återaktiveras om giltiga betalningsuppgifter anges och kortet kan användas för alla debiteringar som uppkommit på kontot sedan kreditkortsdebiteringen som inte gick igenom.

6. Användarinnehåll

6.1. Du intygar och garanterar att: (i) all information och/eller användarinnehåll som du tillhandahåller i samband med din tillgång till och/eller användning av tjänsterna är sanningsenlig, korrekt och fullständig och att du kommer att underhålla och uppdatera sådan information regelbundet; (ii) du kommer att respektera immateriella rättigheter, annan information och alla rättigheter som tillhör PandaDoc, andra som använder tjänsterna och alla tredje parter; och (iii) all information och/eller användarinnehåll som du tillhandahåller i samband med din tillgång till och/eller användning av tjänsterna inte kränker någon parts äganderätt, inklusive patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, publicitetsrätt och/eller andra rättigheter.

6.2. Användarinnehåll. Allt innehåll som du eller dina användare laddar upp, skapar, skickar, distribuerar och/eller publicerar till tjänsterna, inklusive men inte begränsat till dokumentlayouter, källkod, bilder, video och andra bilder, ljudmaterial, grafik, dokument eller datafiler, uppgifter som är kopplade till fysiska och andra personer, meddelanden, e-post och annan kommunikation, filer, texter, anpassningsinställningar och andra uppgifter och/eller annat innehåll, som tillhandahålls eller kan tillhandahållas till PandaDoc och/eller placeras på din PandaDoc-sida, eller matas in och/eller laddas upp av dig via tjänsterna (“Användarinnehåll”) oavsett om det är offentligt eller privat överfört, är personen som skapade detta användarinnehålls eget ansvar. PandaDoc har ingen skyldighet gällande och/eller ansvar för radering av och/eller riktigheten i något användarinnehåll; misslyckande med att lagra, överföra och/eller ta emot överföring av användarinnehåll; och/eller säkerhet, integritet, lagring och/eller överföring av annan kommunikation som härrör från och/eller involverar användning av tjänsterna. Du ger härmed PandaDoc en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, underlicenserbar, överförbar licens att använda, redigera, modifiera, trunkera, sammanställa, reproducera, distribuera och förbereda härledda verk av, visa och utföra användarinnehållet i syfte att tillhandahålla tjänsterna och tillåta PandaDoc att använda ditt namn och logotyp för PandaDocs marknadsföringsändamål. Du är ensam ansvarig för användarinnehållet och när det väl har publicerats kan det inte alltid dras tillbaka. Du intygar att du äger och/eller har nödvändiga tillstånd för att använda och godkänna användning av användarinnehåll enligt beskrivningen i dessa villkor. Oavsett vad som anges i detta dokument kan PandaDoc samla in aggregerade, anonymiserade data som inte kan identifiera någon person och som härrör från och/eller skapas genom din användning av tjänsterna.

6.3. Återkoppling. Tänk på att vi inte söker några oombedda idéer och/eller material för tjänsterna. Om du ger oss (i direktreklam, e-post och/eller på annat sätt) feedback, förslag, förbättringar, förstärkningar, rekommendationer och/eller funktionsförfrågningar som är kopplade till tjänsterna (“återkoppling”), ger du PandaDoc ytterligare en världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri licens att använda, reproducera, utföra, visa, distribuera, anpassa, modifiera, omformatera, skapa härledda verk av och på annat sätt kommersiellt eller icke-kommersiellt utnyttja på sätt som anses lämpligt, all återkoppling, och för att underlicensiera ovanstående rättigheter. PandaDoc behandlar all återkoppling du ger till PandaDoc som icke-konfidentiell och icke äganderättsligt skyddad. Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att skicka in återkopplingen.

6.4. Innehåll som tillhandahålls av andra. Tjänsterna kan innehålla användarinnehåll som tillhandahålls av andra användare och/eller tredje part. Välj noggrant den information som du publicerar på, genom och/eller i samband med tjänsterna. Du tar på dig alla risker som är förknippade med användarinnehåll, inklusive förtroende för dess kvalitet, korrekthet och/eller tillförlitlighet. Vi är inte ansvariga för och kontrollerar inte sådant användarinnehåll. PandaDoc frånsäger sig allt ansvar för ditt utlämnande av personligt identifierbar eller konfidentiell information som du skickar via tjänsterna till andra användare. Det är ditt ansvar att säkerställa att användare av tjänsten som du skickar personlig identifierbar eller konfidentiell information till vidtar lämpliga säkerhets- och sekretessåtgärder.

7. Förbjudet användarinnehåll

Du samtycker till att du inte under några omständigheter kommer att överföra något användarinnehåll (inklusive programvara, text, bilder eller annan information) som:

(i) är olagligt och/eller främjar olaglig verksamhet;

(ii) förtalar, trakasserar, smädar, hotar eller uppmuntrar till våld mot någon individ eller grupp;

(iii) är pornografiskt, diskriminerande och/eller på annat sätt utsätter och/eller hotar en individ och/eller grupp på grund av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder och/eller funktionshinder,

(iv) är skräppost, är maskin- eller slumpmässigt genererat, utgör otillåten eller oönskad reklam, kedjebrev, någon annan form av otillåten begäran och/eller någon form av lotteri och/eller spel;

(v) innehåller och/eller installerar virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar och/eller annat innehåll som är utformat eller avsett att störa, skada och/eller begränsa funktionen hos programvara, hårdvara och/eller telekommunikationsutrustning och/eller att skada och/eller få obehörig tillgång till data och/eller annan information från tredje part;

(vi) kränker någon parts äganderätt, inklusive patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, publicitetsrätt och/eller andra rättigheter;

(vii) utger sig för att vara någon person eller enhet, inklusive någon av våra anställda eller representanter; och/eller

(viii) innehåller uppgifter om betalkort, inklusive kredit- eller betalkortsuppgifter, och/eller

(ix) kränker integriteten för någon tredje part eller PandaDoc-anställd och/eller -representant.

8. PandaDocs granskning av användarinnehåll

Such retained right shall be interpreted as coming under Customer’s documented instruction for the processing of Personal Data.

8.1. Tillämpning. PandaDoc åtar sig inte att undersöka, granska, redigera, censurera och/eller på annat sätt filtrera och/eller kontrollera användarinnehåll och/eller beteendet hos användare av användarinnehåll och/eller tjänster. PandaDoc kan, men skall inte vara skyldigt att granska, antingen manuellt och/eller automatiserat, allt användarinnehåll som är och/eller kan laddas upp på dessa tjänster, och övervaka och/eller granska alla delar av dessa tjänster där användare överför och/eller postar kommunikation eller kommunicerar med varandra eller PandaDoc (beroende på vad som är tillämpligt). Vi förbehåller oss rätten (men har ingen skyldighet) att granska användarinnehåll och att undersöka och/eller vidta lämpliga åtgärder mot dig efter eget gottfinnande om du bryter mot villkoren och/eller på annat sätt skapar ansvarsskyldighet för oss eller någon annan person. Sådana åtgärder kan inkludera, utan begränsning, att ta bort och/eller ändra ditt användarinnehåll, avsluta ditt konto och/eller rapportera dig till brottsbekämpande myndigheter.

8.2. Ansvar för användarinnehåll. PandaDoc ansvarar inte för förlust, radering, borttagning och/eller utebliven leverans till den avsedda mottagaren av användarinnehåll, oavsett om det orsakas av datavirus, obehörig åtkomst och/eller annat. Du kan behålla en säkerhetskopia av allt användarinnehåll och om du gör det åtar du dig att göra det med avseende på allt uppladdat användarinnehåll. PandaDoc förbehåller sig rätten att neka åtkomst till denna webbplats och radera användarinnehåll när som helst utan föregående meddelande.

8.3. Du bekräftar och samtycker till att PandaDoc använder tredjepartsleverantörer för att vara värd för och tillhandahålla tjänsterna och lagra användarinnehåll, och skyddet av sådant användarinnehåll kommer att vara i enlighet med den tredje partens skyddsåtgärder för skydd av säkerheten, sekretessen och integriteten för användarinnehållet. Du är ansvarig för att korrekt konfigurera och använda tjänsterna och vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla säkerhet, skydd och säkerhetskopiering av användarinnehåll.  PandaDoc ansvarar inte för obehörig åtkomst till, ändring av och/eller radering, förstörelse, skada, förlust och/eller underlåtenhet att lagra något användarinnehåll och/eller annan information som du skickar och/eller använder i samband med tjänsterna (inklusive utan begränsning till följd av dina fel, handlingar eller försummelser).

9. Ingen juridisk rådgivning; Elektronisk kommunikation

9.1. Ingen juridisk rådgivning. Tjänsterna innehåller inte juridisk rådgivning och PandaDoc är inte en advokatbyrå. Företaget erbjuder inte juridisk rådgivning, juridiska yttranden, rekommendationer, remisser och/eller annan rådgivning. En del av de tjänster som PandaDoc kan tillhandahålla kan omfatta skapande av kontrakt och/eller andra juridiska relationer och även om vi försöker säkerställa att vår information är korrekt och användbar rekommenderar vi att du rådgör med en advokat som du väljer om du behöver juridisk hjälp. Slutligen spelar, förutom de tjänster som PandaDoc tillhandahåller, PandaDoc ingen roll i avtal mellan dig och andra användare.

9.2. Lokal lagstiftning. Användningen av tjänsterna kan styras av tillämplig lagstiftning i olika länder eller regioner, och du samtycker till att följa sådana lokala lagar. Du samtycker till att din användning av elektroniska signaturer kommer att vara lika giltig som manuella signaturer om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, och du ser att din användning av elektroniska signaturer är i överensstämmelse med lokala lagar och förordningar.

9.3. Elektronisk kommunikation. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att ta emot viss kommunikation i samband med dem. Kommunikationen mellan dig och PandaDoc använder elektroniska medel, oavsett om du använder tjänsterna eller skickar e-post till oss, eller om PandaDoc lägger upp meddelanden på tjänsterna eller kommunicerar med dig via e-post. För avtalsändamål (i) samtycker du till att ta emot meddelanden från PandaDoc i elektronisk form; och (ii) samtycker du till att alla villkor, avtal, meddelanden, utlämnanden och annan kommunikation som PandaDoc tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav som sådan kommunikation skulle uppfylla om det skulle vara en skriftlig papperskopia. Ovanstående påverkar inte dina rättigheter som inte kan avsägas.

10. Villkor; Uppsägning

Med förbehåll för denna punkt ska villkoren förbli giltiga och i kraft medan du får tillgång till och/eller använder tjänsterna. Vi kan säga upp ditt konto och/eller din tillgång till och/eller användning av de fullständiga eller någon del av tjänsterna när som helst, med eller utan anledning, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan och utan ansvar, vilket kan innebära radering av ditt användarinnehåll som är kopplat till ditt konto från våra databaser. Du samtycker till att PandaDoc inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för sådana åtgärder som vidtas. Om du vill avsluta ditt konto kan du göra det via ditt konto genom att följa instruktionerna. PandaDoc har inget som helst ansvar gentemot dig för uppsägning av dina rättigheter enligt villkoren, inklusive utan begränsning, för uppsägning av ditt konto och/eller radering av ditt användarinnehåll.

11. Ansvarsfriskrivning

11.1. PandaDoc är inte skyldigt att engagera sig i eventuella tvister som du har med andra användare och/eller i några incidenter som du är part i med andra användare, eller som påverkas av och/eller på annat sätt är kopplade till tjänsterna.

11.2. PandaDoc frånsäger sig allt ansvar kopplat till användarinnehåll, inklusive eventuella fel, virus, ärekränkning, förtal, obscenitet eller felaktighet i användarinnehåll, oavsett om det härrör från lagar om upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller på annat sätt, förbjudet användarinnehåll och annat användarinnehåll. Du är ensam ansvarig för eventuella skador (inklusive men inte begränsat till tjänsterna) till följd av användning (och/eller insändning) av användarinnehåll och/eller tjänster (inklusive utan begränsning tvister och incidenter som beskrivs i föregående punkter) och relaterade transaktioner och/eller händelser. PandaDoc har inget ansvar för obehörig åtkomst till ditt konto och/eller automatisk vidarebefordran av meddelanden och/eller virus (orsakade av virus eller på annat sätt).

12. Inget ansvar för förlorade uppgifter

När PandaDoc tillhandahåller webbhotell eller andra tjänster via tjänsterna som innefattar tillhandahållande av lagringsutrymme för datorer, och/eller i samband med andra relevanta tjänster, förbehåller PandaDoc sig rätten att införa och variera begränsningar och/eller restriktioner (tillfälliga eller på annat sätt) för användningen av tjänsten inklusive, utan begränsning, begränsningar för lagring som tillhandahålls genom hänvisning till lagringsutrymme, filernas tid/ålder, filernas antal och/eller storlek, mängden data som laddas ner och/eller laddas upp och/eller andra kriterier som PandaDoc kan specificera. Allt innehåll och/eller material som överskrider en sådan gräns kan raderas och/eller inte godtas för sådan lagring utan ansvar för PandaDoc.

13. Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning

13.1. ANSVARSFRISKRIVNING FÖR GARANTIER. TJÄNSTERNA, OCH ALLT INNEHÅLL, TILLHANDAHÅLLS AV PANDADOC TILL DIG “SOM DE ÄR”, “I BEFINTLIGT SKICK”, FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I VILLKOREN. PANDADOC UTFÄRDAR INGA ANDRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA, LAGSTADGADE OCH/ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, EXAKTHET OCH PARTSBRUK, ANVÄNDNING OCH/ELLER HANDELSPRAXIS, SOM PANDADOC UTTRYCKLIGEN FRÅNSÄGER SIG. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE GER PANDADOC OCH/ELLER DESS LICENSGIVARE, PARTNERS OCH INNEHÅLLSLEVERANTÖRER INGEN GARANTI FÖR ATT (I) TJÄNSTERNA OCH/ELLER INNEHÅLLET KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV OCH/ELLER KOMMER ATT VARA STÄNDIGT TILLGÄNGLIGT, OAVBRUTET, I RÄTT TID, SÄKERT OCH/ELLER FELFRITT; (II) DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA EFFEKTIVA, KORREKTA OCH/ELLER TILLFÖRLITLIGA; (III) ALLT INNEHÅLL OCH/ELLER PROGRAMVARA SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ OCH/ELLER VIA TJÄNSTERNA ÄR FRITT FRÅN VIRUS OCH/ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER OCH/ELLER (IV) PANDADOC KOMMER ATT VARA FÖRPLIKTAT OCH/ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FEL OCH/ELLER FÖRSENINGAR I UPPDATERINGEN AV TJÄNSTERNA OCH/ELLER INNEHÅLLET. INGA RÅD OCH/ELLER UPPGIFTER, VARE SIG MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, SOM DU ERHÅLLIT FRÅN PANDADOC OCH/ELLER GENOM DIN TILLGÅNG TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKALL SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I VILLKOREN.

OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KRÄVER NÅGRA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTERNA BEGRÄNSAS ALLA SÅDANA GARANTIER I VARAKTIGHET TILL SEXTIO (60) DAGAR FRÅN DATUMET FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA UPPGIFTER ELLER RÅD SOM GES AV PANDADOC OCH/ELLER DESS AUKTORISERADE REPRESENTANTER KOMMER ATT SKAPA EN GARANTI. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG GÄLLER EVENTUELLT INTE DIG.

13.2. ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER PANDADOC, DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, PARTNERS, LICENSGIVARE OCH/ELLER LEVERANTÖRER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG OCH/ELLER NÅGON ANNAN FÖR (I) NÅGRA SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR OCH/ELLER STRAFFRÄTTSLIGA EKONOMISKA PÅFÖLJDER ÖVER HUVUD TAGET, INKLUSIVE SÅDANA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET, DATA OCH/ELLER VINST, OAVSETT OM DET GÅR ATT FÖRUTSPÅ ELLER INTE, OAVSETT TYP AV ÅTGÄRD, OAVSETT OM DET FINNS I KONTRAKT, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), GARANTI, STRIKT ANSVAR OCH/ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG FÖRESKRIFT ELLER MOTSVARANDE, ÄVEN OM PANDADOC HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR I FÖRVÄG; OCH/ELLER (II) PROGRAMFEL, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR OCH/ELLER LIKNANDE (OAVSETT URSPRUNGSKÄLLA). OVANSTÅENDE GÄLLER TROTS FÖRSUMMELSE, FELAKTIGT AGERANDE OCH/ELLER UNDERLÅTENHET AV PANDADOCS ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER OCH/ELLER OMBUD. EFTERSOM VISSA DELSTATER INTE TILLÅTER UTESLUTNING OCH/ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR OCH/ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, ÄR PANDADOCS ANSVAR BEGRÄNSAT TILL DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

PANDADOCS MAXIMALA SAMLADE ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR DIREKTA SKADOR SOM DU LIDER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA ÄR BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM DU BETALAT TILL PANDADOC I SAMBAND MED TJÄNSTERNA UNDER PERIODEN PÅ SEX (6) MÅNADER OMEDELBART FÖRE DEN DAG ANSPRÅKET GÖRS. BEGRÄNSNINGARNA AV SKADORNA SOM ANGES OVAN ÄR GRUNDLÄGGANDE BESTÅNDSDELAR I AVTALET MELLAN PANDADOC OCH DIG.

14. Skadestånd och avstående

14.1. Skadestånd. Du kommer att försvara, gottgöra och hålla PandaDoc, våra leverantörer och licensgivare, och våra respektive dotterbolag, partner, tjänstemän, ombud, anställda, representanter, och rättsinnehavare skadeslösa från alla krav, förfaranden, förluster, kostnader, skador, kompensationer, avgifter, utgifter och/eller ansvar av något slag, inklusive utan begränsning rimliga advokatarvoden, som uppstår från och/eller är kopplade till (i) din användning av tjänsterna och/eller oförmåga att använda tjänsterna; (ii) ditt användarinnehåll; (iii) din överträdelse av villkoren, (iv) din kränkning av tredje parts rättigheter genom användning av tjänsterna eller användarinnehållet; (v) bedrägeri du begår och/eller din avsiktliga försummelse och/eller försummelse (vi) din interaktion med en annan användare; och/eller (vii) din användning av tjänsterna som strider mot gällande dataskydds-/sekretesslagstiftning. Vi förbehåller oss rätten att överta exklusivt försvar och kontroll av alla frågor som annars är föremål för skadestånd från dig, i vilket fall du kommer att hjälpa och samarbeta med oss för att hävda allt eventuellt tillgängligt försvar. Du samtycker till att inte lösa något ärende utan föregående skriftligt samtycke från PandaDoc. PandaDoc kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden när företaget får kännedom om dessa.

14.2. Avstående. Du avstår härmed för alltid från och frigör oss, våra dotterbolag och vart och ett av våra dotterbolag och deras respektive anställda, entreprenörer, styrelseledamöter, leverantörer och representanter från, och avstår härmed från och frångår var och en av tidigare, nuvarande och framtida tvister, anspråk, kontroverser, krav, rättigheter, skyldighet, ansvar, åtgärder och orsaker till åtgärder av alla slag och karaktärer (inklusive personskador, dödsfall och egendomsskador) som har uppstått eller uppstår direkt eller indirekt ur, och/eller som direkt eller indirekt har samband med: (i) tjänsterna; (ii) felaktigt, ofullständigt, otillförlitligt, olagligt eller kränkande innehåll som publicerats på tjänsterna, oavsett om de orsakats av oss eller någon användare av tjänsterna, eller av någon utrustning eller programmering som är kopplad till eller används i tjänsterna; (iii) användares beteende online eller offline; (iv) eventuella personskador, förluster eller skada som orsakats av en annan användare eller innehåll som publicerats på tjänsterna, oavsett om de är online eller offline; samt (v) eventuella fel, utelämnanden, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift och/eller överföring, fel i kommunikationslinje, stöld och/eller förstörelse och/eller obehörig åtkomst till, och/eller ändring av tjänstens användares kommunikation.

OM DU ÄR BOSATT I KALIFORNIEN AVSTÅR DU HÄRMED FRÅN KALIFORNIENS CIVILRÄTT PARAGRAF 1542 I SAMBAND MED OVANSTÅENDE, DÄR DET STÅR: “EN ALLMÄN FRISKRIVNING OMFATTAR INTE FORDRINGAR SOM BORGENÄREN INTE HAR VETSKAP OM ELLER MISSTÄNKER FINNS TILL HANS ELLER HENNES FÖRDEL VID TIDPUNKTEN FÖR VERKSTÄLLANDET AV FRISKRIVNINGEN, SOM OM DEN ÄR KÄND AV HONOM ELLER HENNE MÅSTE HA VÄSENTLIGT PÅVERKAT HANS ELLER HENNES UPPGÖRELSE MED GÄLDENÄREN.”

15. Länkar

Tjänsterna kan integreras med och/eller tillhandahålla länkar till olika andra oberoende tredjepartsprodukter och/eller tjänster (“Länkade webbplatser”) som kan vara av intresse för dig och som endast finns som en service. PandaDoc kontrollerar och/eller godkänner inte sådana länkade webbplatser och är varken ansvarigt för deras innehåll eller för riktigheten och/eller tillförlitligheten i information, data, åsikter, råd och/eller uttalanden som finns på sådana länkade webbplatser. Du måste göra din egen oberoende bedömning av din interaktion med länkade webbplatser på egen risk. Vi rekommenderar dig att vara medveten när du lämnar tjänsterna och att läsa villkoren och sekretesspolicyn för varje länkad webbplats som du besöker. PandaDoc förbehåller sig rätten att ta bort alla länkar och/eller länkade program när som helst efter eget gottfinnande. Vi frånsäger oss alla garantier, uttryckliga och underförstådda, om riktigheten, giltigheten och lagligheten och/eller övrigt i material och/eller information som finns på sådana länkade webbplatser.

16. Övrigt

16.1. Tillämplig lagstiftning. I den mån internationella dataskyddslagar gäller för behandling av personuppgifter mellan PandaDoc och kunden, ingår standardavtalet för databehandling (“DPA”) och bifogade standardavtalsklausuler som finns på PandaDoc DPAsom referens och utgör en del av dessa användarvillkor, om inte annat uttryckligen anges skriftligen av båda parter. 

16.2. Hela avtalet; Konflikt. Om inget annat har överenskommits skriftligen mellan PandaDoc och dig, utgör villkoren (inklusive, utan begränsning, de villkor som anges häri och PandaDocs verksamhetsregler, policyer och/eller förfaranden som beskrivs ovan) hela avtalet mellan PandaDoc och dig om ämnet häri.

16.3. Gällande lag. Förutom i den utsträckning tillämplig lag, om någon, föreskriver annat kommer detta avtal och all tillgång till eller användning av tjänsterna att regleras av lagarna i delstaten Kalifornien i USA, med undantag för dess lagvalsregler.

16.4. Skiljedomsförfarande. Med undantag för anspråk på föreläggande eller skälig befrielse eller anspråk rörande immateriella rättigheter (som kan väckas i vilken behörig domstol som helst utan att en borgen utställs), ska eventuella tvister som uppstår enligt villkoren slutgiltigt avgöras i enlighet med reglerna för kommersiell skiljedom i American Arbitration Association (“AAA”) av tre skiljemän som utsetts i enlighet med dessa regler. Skiljedomen ska äga rum i delstaten Delaware, på engelska, och skiljedomen kan verkställas i vilken domstol som helst. Den vinnande parten i åtgärden eller förfarandet för att verkställa villkoren skall ha rätt till omkostnader och advokatarvoden. Du kan välja bort och avböja detta avtal om skiljedom genom att kontakta PandaDoc inom trettio (30) dagar från det datum då du först blev föremål för denna skiljedomsbestämmelse (dvs. det datum då du först godkände villkoren).

(i) Avstående från juryrättegång. PARTERNA AVSTÅR HÄRMED FRÅN SINA KONSTITUTIONELLA OCH LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ATT GÅ TILL DOMSTOL OCH HA EN RÄTTEGÅNG INFÖR EN DOMARE ELLER EN JURY, och väljer istället att alla anspråk och tvister ska lösas genom skiljedomsförfarande. Skiljedomsförfaranden är vanligtvis mer begränsade, mer effektiva och mindre kostsamma än de regler som gäller i domstol och är föremål för en mycket begränsad prövning av en domstol. I händelse av att en tvist skulle uppstå mellan dig och PandaDoc i någon statlig eller federal domstol i en process för att lämna eller verkställa en skiljedom eller på annat sätt, AVSTÅR DU OCH PANDADOC ALLA RÄTTIGHETER TILL EN JURYRÄTTEGÅNG, och väljer istället att tvisten ska lösas av en domare.

(ii) Avstående från grupptalan eller sammanslagen talan. ALLA ANSPRÅK OCH TVISTER INOM RAMEN FÖR DENNA PUNKT 16.3 MÅSTE LÖSAS GENOM SKILJEDOM ELLER PRÖVAS PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE GENOM GRUPPTALAN, OCH ANSPRÅK FRÅN MER ÄN EN KUND ELLER ANVÄNDARE KAN INTE LÖSAS GENOM SKILJEDOM ELLER KONSOLIDERAS MED NÅGON ANNAN KUNDS ELLER ANVÄNDARES. I händelse av att denna punkt anses ogiltigt eller inte kan verkställas, har varken du eller vi rätt till skiljeförfarande och i stället ska anspråk och tvister lösas i en domstol i delstaten Delaware.

16.5. Referens. Du samtycker till att vi kan hänvisa till dig som vår kund, och att vi rimligen kan använda, på en royaltyfri basis, ditt varumärke och/eller logotyp för detta ändamål.

16.6. Separeringsklausul. Om någon del av villkoren anses ogiltig eller inte kan verkställas, kommer den delen att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli giltiga och i kraft. Ett avstående från endera parten av något villkor eller någon betingelse i villkoren och/eller överträdelse av dessa kommer inte i något fall att avstå från sådant villkor och/eller sådan betingelse eller någon efterföljande överträdelse av dessa.

16.7. Överlåtelse. Du får inte överlåta dina rättigheter enligt villkoren till någon annan part utan PandaDocs uttryckliga skriftliga medgivande; PandaDoc kan överlåta sina rättigheter enligt villkoren utan betingelser. Villkoren kommer att vara bindande för och gälla till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna överlåtare.

16.8. Force Majeure. Med undantag för betalningsförpliktelser kommer varken PandaDoc eller kunden att hållas ansvariga på grund av misslyckanden eller förseningar i fullgörandet av sina skyldigheter på grund av händelser utanför rimlig kontroll av en part, vilket kan inkludera överbelastningsattacker, ett misslyckande av en tredje parts värdleverantör eller tjänsteleverantör, brister, upplopp, pandemier, bränder, omständigheter som vi inte råder över, krig, strejker, terrorism och statliga åtgärder.

16.9. Överlevnad. Alla bestämmelser i villkoren som genom sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, licenser för användarinnehåll, äganderättsliga bestämmelser, garantifriskrivningar, bestämmelser om gottgörelse och ansvarsbegränsningar.

16.10. Inget avstående. Inget avstående från vare sig dig och/eller PandaDoc av någon överträdelse och/eller försummelse och/eller underlåtenhet att utöva någon rättighet som tillåts enligt villkoren är ett avstående från föregående och/eller efterföljande överträdelser och/eller försummelse och/eller ett avstående och/eller förverkande av liknande och/eller framtida rättigheter enligt villkoren.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om villkoren eller om du har några frågor om en affärsrelation med PandaDoc är du välkommen att kontakta oss på legal@pandadoc.com.