Addendum Privacyverklaring voor Californië

Inhoudsopgave

 1. Uw Privacyrechten in Californië
 2. Persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we die verzamelen
 3. Persoonlijke informatie gebruiken
 4. Persoonlijke informatie delen
 5. Rechten van inwoners van Californië
 6. Verificatie en tijdlijn op verzoek van de consument

Uw Privacyrechten in Californië

Dit gedeelte is alleen van toepassing op inwoners van Californië. Volgens de California Civil Code, Sections 1798.83-1798.84, hebben inwoners van Californië, inclusief werknemers en opdrachtnemers van PandaDoc, recht op het ontvangen van: (a) informatie die derde bedrijven identificeert aan wie PandaDoc Persoonlijke informatie kan hebben verstrekt voor direct marketing, in het afgelopen jaar; en (b) een beschrijving van de categorieën van Persoonlijke informatie die zijn verstrekt.

Voor het verkrijgen van dergelijke informatie neem je hier contact met ons op, waarna we binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek een lijst verstrekken met de categorieën Persoonlijke informatie die openbaar zijn gemaakt. Dit verzoek kan niet meer dan eenmaal per kalenderjaar worden gedaan. We behouden ons het recht voor om niet te reageren op verzoeken die zijn ingediend op andere manieren dan hierboven vermeld.

Persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we die verzamelen

We verzamelen het type informatie dat in dit addendum bij de Privacyverklaring voor Californië en in de Privacyverklaring wordt beschreven, waaronder Persoonlijke informatie en Gevoelige persoonlijke informatie, op de manier die hierin en in de Privacyverklaring wordt beschreven. “Persoonlijke informatie” betekent informatie die direct of indirect naar een bepaalde inwoner van Californië of een bepaald huishouden is te herleiden, daarmee verband houdt, dit beschrijft, er redelijkerwijs mee in verband kan worden gebracht of er redelijkerwijs aan kan worden gekoppeld. Persoonlijke informatie omvat niet (i) openbaar beschikbare informatie uit overheidsbestanden; (ii) geanonimiseerde of samengevoegde consumenteninformatie; of (iii) informatie die is uitgesloten van het toepassingsgebied van de California California Privacy Rights Act (‘CPRA’), zoals: 

 1. gezondheids- of medische informatie die valt onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA), gegevens van klinische proeven of andere in aanmerking komende onderzoeksgegevens;
 2. persoonlijke informatie die valt onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FCRA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of de California Financial Information Privacy Act (FIPA), de Farm Credit Act en de Driver’s Privacy Protection Act van 1994.

Als u de informatie waar we om vragen niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde Services leveren. Gevoelige persoonlijke informatie is een subcategorie van Persoonlijke informatie die meer veiligheidsbescherming en zorgvuldigheidsnormen vereist. Gevoelige persoonlijke informatie onder de CPRA wordt gedefinieerd als informatie die bij verlies, aantasting of openbaarmaking kan leiden tot aanzienlijke schade, verlegenheid, ongemak of oneerlijkheid voor een individu. Klik hier voor meer informatie en blader naar de definitie van ‘Gevoelige persoonlijke informatie’.

We verzamelen Persoonlijke informatie voor de zakelijke doeleinden zoals beschreven in onze Privacyverklaring. De CPRA definieert een ‘zakelijk doel’ als het gebruik van Persoonlijke informatie voor de operationele doeleinden van het bedrijf, of andere aangemelde doeleinden, op voorwaarde dat het gebruik van Persoonlijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk en proportioneel is om het operationele doel te bereiken waarvoor de Persoonlijke informatie werd verzameld of een ander operationeel doel dat verenigbaar is met de context waarin de Persoonlijke informatie werd verzameld.

De categorieën van andere personen of entiteiten waarmee we uw Persoonlijke informatie kunnen delen, staan vermeld in onze Privacyverklaring onder ‘Informatie delen’.

We hebben de volgende categorieën Persoonlijke informatie verzameld in de afgelopen twaalf (12) maanden:

Categorie Informatie Gegevens bewaren
Id’s.Voornaam, achternaam, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres, e-mailgegevens, gegevens over websitegebruik, accountnaam of andere soortgelijke identificatiegegevens. We bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.
Categorieën persoonlijke informatie die worden genoemd in het California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Voornaam, achternaam, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocol (IP)-adres, e-mailadres, e-mailgegevens, gegevens over websitegebruik, accountnaam en login, financiële informatie zoals creditcard en/of bankpas, of andere soortgelijke identificatiegegevens. Let op, sommige persoonlijke gegevens in deze categorie kunnen overlappen met andere categorieën.We bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.
We verzamelen beschermde classificatiekenmerken onder de Californische of federale wetgeving Dit kan betrekking hebben op leeftijd (40 jaar of ouder), ras, huidskleur, afkomst, nationale afkomst, burgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische toestand, lichamelijke of geestelijke handicap, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (inclusief genetische informatie over families).We bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.
Gevoelige persoonlijke informatie Creditcard- of bankpasnummer; geolocatie; accountloginWe bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.
Commerciële informatie. Registratie van gekochte services. We bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.
We verzamelen zintuiglijke gegevens.Dit kan audio-, elektronische, visuele of soortgelijke informatie omvatten.We bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.
Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteiten. Browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met onze website. We bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.
We verzamelen Gevolgtrekkingen uit andere Persoonlijke informatie. Dit kan een Profiel omvatten dat de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, capaciteiten en bekwaamheden van een persoon weerspiegelt.We bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.
Geolocatiegegevens. Fysieke locatie via internetprotocol (IP)-adres. We bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.
Professionele of werkgerelateerde informatie. Huidige of vroegere functiegeschiedenis of prestatie-evaluaties, achtergrondinformatie. We bewaren de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie zolang u onze klant bent en we bewaren mogelijk een archiefkopie voor controledoeleinden.
We verkopen de informatie uit deze categorie Persoonlijke informatie niet en delen deze niet voor contextoverschrijdende gedragsreclamedoeleinden.

We verkrijgen de bovenstaande categorieën van persoonlijke informatie uit de volgende categorieën bronnen:

 1. Direct van u, bijvoorbeeld uit formulieren die u invult of producten en Services waar u naar informeert of die u koopt.
 1. Indirect van u, bijvoorbeeld door uw acties en interacties met de Services te observeren.
 2. Uit andere bronnen, bijvoorbeeld advertentienetwerken, aanbieders van internetservices, besturingssystemen en platforms en/of sociale netwerken.

Persoonlijke informatie gebruiken 

Voor meer informatie over hoe we uw Persoonlijke informatie verzamelen, raadpleegt u de gedeelten ‘Typen informatie die we verzamelen’ en ‘Persoonlijke informatie gebruiken en verwerken’ in onze Privacyverklaring.

Persoonlijke informatie delen 

We delen Persoonlijke informatie zoals verder beschreven in het gedeelte ‘Informatie delen’ in de Privacyverklaring. We leggen ook uit aan welke categorieën derden we Persoonlijke informatie verstrekken. 

Rechten voor inwoners van Californië

Als u een inwoner van Californië bent, een werknemer bent in Californië of een opdrachtnemer van PandaDoc bent, geeft de CPRA u specifieke rechten met betrekking tot uw Persoonlijke informatie, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepaalde Persoonlijke informatie niet openbaar maken indien de openbaarmaking een substantieel, duidelijk en onredelijk risico zou vormen voor de veiligheid van de Persoonlijke informatie, uw account bij ons of de veiligheid van onze netwerksystemen. Deze rechten worden hieronder toegelicht:

Verificatie en tijdlijn op verzoek van de consument

Voor al uw rechten kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet.

Ter bevestiging van uw identiteit is het noodzakelijk dat we het verzoek van de consument verifiëren. Daarom moet u informatie verstrekken waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we de Persoonlijke informatie hebben verzameld of dat u een gemachtigde vertegenwoordiger bent. Als u een verzoek indient namens een andere persoon, zullen we moeten verifiëren dat u daartoe bevoegd bent. Beschrijf het verzoek ook voldoende gedetailleerd, zodat we het verzoek goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden. We kunnen niet op uw verzoek ingaan of u Persoonlijke informatie verstrekken als we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de Persoonlijke informatie op u betrekking heeft. We zullen uw verzoek niet inwilligen indien een uitzondering op de wet van toepassing is.

We reageren op verzoeken binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van een dergelijk verifieerbaar verzoek (of binnen een andere termijn zoals vereist door de toepasselijke wetgeving). Als we meer tijd nodig hebben, stellen we u vóór het verstrijken van de periode van vijfenveertig (45) dagen schriftelijk op de hoogte en delen u de reden voor een extra verlenging van de periode van vijfenveertig (45) dagen mee. Voor alle duidelijkheid: dergelijke verzoeken om Persoonlijke informatie hebben betrekking op de periode van twaalf (12) maanden die onmiddellijk voorafgaat aan de datum van een dergelijk verifieerbaar verzoek. Een openbaarmaking van Persoonlijke informatie in antwoord op een dergelijk verzoek wordt verstrekt in een algemeen gebruikte indeling. Voor meer informatie over verzoeken raadpleegt u het gedeelte ‘Uw rechten en controle over uw persoonlijke informatie’ van de Privacyverklaring. Stuur een e-mail naar privacyteam@pandadoc.com of dien schriftelijk een verzoek in bij PandaDoc, Inc., Attention: Privacy Department, 3739 Balboa St. #1083, San Francisco, CA 94121 om een van de voorgaande rechten uit te oefenen. Als u een inwoner, werknemer of opdrachtnemer uit Californië bent en u wilt afzien van het delen van uw Persoonlijke informatie of het gebruik van uw Gevoelige persoonlijke informatie wilt beperken, klikt u hier om te worden doorverwezen naar het gedeelte ‘Mijn Persoonlijke informatie niet delen of verkopen‘.